dnes je 15.4.2024

Input:

152/1995 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách, v znení účinnom k 21.7.2022

152/1995 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. júna 1995
o potravinách
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
470/2000 Z.z.
1. 1. 2001
mení § 5, § 7, § 16
553/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení § 28
23/2002 Z.z.
7. 2. 2002
mení, 45 novelizačných bodov
23/2002 Z.z.
1. 4. 2002
dopĺňa § 4 a § 6a
23/2002 Z.z.
1. 7. 2002
dopĺňa § 6a
23/2002 Z.z.
1. 1. 2003
dopĺňa § 30
450/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení § 2
472/2003 Z.z.
1. 12. 2003
mení, 29 novelizačných bodov
472/2003 Z.z.
1. 5. 2003
dopĺňa § 6, § 23, § 31a a § 31c
546/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 16 novelizačných bodov
195/2007 Z.z.
1. 5. 2007
mení a dopĺňa 66 novelizačných bodov
318/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení § 9
114/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
114/2010 Z.z.
1. 9. 2010
dopĺňa § 12
349/2011 Z.z.
1. 11. 2011
mení a dopĺňa 79 novelizačných bodov
459/2012 Z.z.
30. 12. 2012
mení § 31aa
42/2013 Z.z.
1. 4. 2013
mení a dopĺňa 31 novelizačných bodov
36/2014 Z.z.
1. 4. 2014
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
101/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
30/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
376/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
91/2019 Z.z.
1. 5. 2019
dopĺňa § 12, § 28 a § 31af
303/2019 Z.z.
14. 12. 2019
mení a dopĺňa 71 novelizačných bodov
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
69/2021 Z.z.
1. 1. 2022
dopĺňa § 6a
83/2021 Z.z.
25. 5. 2021
mení § 9a
211/2021 Z.z.
1. 7. 2022
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
257/2022 Z.z.
21. 7. 2022
mení 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1
Účel a rozsah zákona
(1) Tento zákon ustanovuje
a) povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku1) (ďalej len „prevádzkovateľ”) v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu potravín,1aaa)
b) práva a povinnosti osôb vo vzťahu k potravinám,
c) organizáciu, pôsobnosť a právomoc orgánov úradnej kontroly potravín podľa osobitných predpisov.1ac)
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na prvovýrobu na súkromné domáce použitie alebo na domácu prípravu, manipuláciu alebo skladovanie potravín na súkromnú domácu spotrebu.
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na vykonávanie úradných kontrol na overovanie dodržiavania predpisov o organizovaní spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami s výnimkou úradných kontrol podľa osobitného predpisu.1a)
(4) Ustanovenia osobitných predpisov1aa) týkajúce sa výroby potravín, manipulácie s nimi a ich umiestnenia na trh, podmienok výroby a zásobovania pitnou vodou nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) potravinou neznámeho pôvodu potravina, pri ktorej nemožno dokladom preukázať prevádzkovateľa potravinárskeho podniku alebo pri dovezenej potravine krajinu pôvodu a prevádzkovateľa potravinárskeho podniku,
b) kvalitou súhrn určených vlastností a znakov výrobku, ktoré mu dávajú schopnosť uspokojovať konkrétne potreby spotrebiteľa,
c) manipulovaním s potravinou váženie, meranie, plnenie, balenie, označovanie, tlačenie, ohrievanie, skladovanie, uchovávanie, doprava, ako aj vykonávanie ďalších činností, ktoré nemožno považovať za výrobu, umiestnenie na trh alebo požívanie,
d) výživovým doplnkom potravina na doplnenie prirodzenej stravy, ktorá je koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii; umiestňuje sa na trh v dávkovanej forme, ako sú kapsuly, pastilky, tablety, piluly a ostatné podobné formy, vrecúška s práškom, ampulky s tekutinami, fľašky s dávkovačom kvapiek a ostatné podobné formy tekutín a práškov navrhnuté tak, aby ich bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových množstvách,
e) predajom na diaľku predaj potravín vrátane výživových doplnkov prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku.1ad)
§ 3
(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) upraví všeobecne záväzným právnym predpisom požiadavky na
a) potraviny živočíšneho pôvodu,
b) potraviny rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov, zmiešané potraviny vrátane nápojov okrem spotrebiteľsky balených minerálnych vôd a pramenitých vôd,
c) geneticky modifikované potraviny,
d) označovanie potravín,
e) poľnohospodárske produkty a potraviny predávané priamo konečnému spotrebiteľovi,
f) označovanie poľnohospodárskych produktov určených na priamu ľudskú spotrebu a potravín označených dobrovoľnými údajmi a ich používanie na účely propagácie a marketingu,
g) zásady odberu vzoriek a metódy ich skúšania,
h) označovanie