dnes je 20.5.2024

Input:

127/1994 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení účinnom k 1.1.2005

127/1994 Z.z.
[zrušené č. 24/2006 Z.z.]
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. apríla 1994
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
391/2000 Z.z.
1. 12. 2000
mení príl. č. 1, dopĺ. § 10 a novú príl. č. 2a
553/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení § 42 a ruší pozn. č. 19
587/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 42
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je upraviť postup pri komplexnom odbornom a verejnom posudzovaní pripravovaných stavieb, zariadení a iných činností určených podľa tohto zákona (ďalej len „činnosť”) pred rozhodnutím o ich povolení podľa osobitných predpisov, ako aj pri hodnotení návrhov niektorých rozvojových koncepcií (§ 35) a všeobecne záväzných právnych predpisov z hľadiska ich predpokladaného vplyvu na životné prostredie. 1)
Predmet a rozsah posudzovania
§ 2
(1) Posudzujú sa zámery na vykonávanie činností (ďalej len „zámer”) uvedených v časti A prílohy č. 1 tohto zákona.
(2) Posudzujú sa aj zámery na zmenu činnosti uvedenej v časti A prílohy č. 1 tohto zákona, ak
a) v jej dôsledku dôjde k prekročeniu prahovej hodnoty uvedenej v časti A prílohy č. 1 tohto zákona (ďalej len „prahová hodnota”),
b) pri činnosti, ktorá už prekračuje prahovú hodnotu, súčet zmien zväčšujúcich rozsah činnosti za posledných päť rokov prekročí 50 % prahovej hodnoty alebo ak sa v dôsledku zmeny zväčší rozsah činnosti najmenej o 25 %,
c) pri činnosti, pre ktorú v časti A prílohy č. 1 tohto zákona nebola určená prahová hodnota, súčet zmien zväčšujúcich rozsah činnosti za posledných päť rokov prekročí 50 % pôvodne posudzovaného rozsahu činnosti podľa tohto zákona.
(3) V prípade pochybnosti, či ide o zmenu činnosti podľa odseku 2, rozhodne Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”). 2) Účastníkom tohto konania je iba navrhovateľ.
(4) Ak sa o tom rozhodne v zisťovacom konaní podľa §10 a 11 tohto zákona, posudzovaniu podliehajú aj zámery na činnosť uvedenú v časti B prílohy č. 1 tohto zákona. Na posudzovanie ich zmeny sa vzťahuje obdobne odsek 2.
(5) V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa má činnosť vykonávať v území chránenom podľa osobitných predpisov 3) alebo v značne zaťaženom území, môže ministerstvo v konaní podľa §3 rozhodnutím 2) určiť, že posudzovaniu podlieha aj zámer na činnosť alebo jej zmenu neuvedenú v odsekoch 1, 2 a 4.
§ 3
(1) Ministerstvo začne konanie podľa §2 ods. 5 na podnet
a) orgánu štátnej správy príslušného na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov 4) (ďalej len „povoľujúci orgán”),
b) ústredného orgánu štátnej správy, 5) do ktorého pôsobnosti patrí posudzovaná činnosť (ďalej len „príslušný orgán”)
c) právnickej osoby alebo fyzickej osoby zamýšľajúcej vykonávať činnosť, ktorá sa má posudzovať podľa tohto zákona (ďalej len „navrhovateľ”).
(2) Ministerstvo môže začať konanie podľa §2 ods. 5 aj z vlastného podnetu.
(3) Účastníkom správneho konania podľa odsekov 1 a 2 je iba navrhovateľ.
§ 4
Posudzuje sa obdobie prípravy a uskutočňovania činnosti, obdobie jej trvania a, ak to odôvodňuje povaha činnosti, aj obdobie jej likvidácie, najmä z hľadiska
a) únosného zaťaženia územia, 6)
b) dôsledkov bežnej činnosti a možných havárií,
c) kumulatívnych a súbežne pôsobiacich javov, a to v