dnes je 14.4.2024

Input:

132/1989 Zb., Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, v znení účinnom k 1.3.2007

132/1989 Zb.
ZÁKON
z 15.novembra 1989
o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
22/1996 Z.z.
1. 2. 1996
mení, 41 novelizačných bodov
435/2001 Z.z.
1. 11. 2001
dopĺňa § 10
84/2007 Z.z.
1. 3. 2007
mení § 26 a dopĺňa nový § 29a
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel a rozsah zákona
(1) Účelom tohto zákona je upraviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vznikajúcich z vytvorenia nových odrôd rastlín (ďalej len „odrody”) a plemien zvierat (ďalej len „plemená”), ako aj z ich obchodného využívania.
(2) Zákon sa vzťahuje na odrody všetkých druhov a rodov rastlín, na plemená tých druhov zvierat, ktorých zoznam ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis. 1)
(3) Zákon sa nevzťahuje na priemyselné produkčné mikroorganizmy, biotechnologické postupy a produkty získavané ich pomocou, ktoré sú patentovateľné. 1a)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) odrodou skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxónu, ktorú bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky na udelenie šľachtiteľského osvedčenia, možno
1. definovať prejavom znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo z kombinácie genotypov,
2. odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín prejavom najmenej jedného z uvedených znakov,
3. považovať za jednotnú s ohľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní,
b) množiteľským materiálom odrôd osivo, sadivo, ako aj rastliny a ich časti určené na ďalšie rozmnožovanie,
c) plemenom populácia zvierat jednotného pôvodu, charakteristických morfologických a fyziologických vlastností, schopná reprodukovať sa; okrem plemena zahŕňajú sa sem aj jeho nižšie taxóny - rázy, kmene a línie, ako aj ich hybridy, prípadne úžitkové typy zvierat,
d) rozmnožovacím materiálom plemien živé zvieratá, spermy, oocyty, embryá a vajíčka určené na ďalšie rozmnožovanie,
e) vytvorením odrody alebo plemena v rámci činnosti slovenskej organizácie vytvorenie, vyvinutie alebo objavenie odrody alebo plemena v súvislosti s plnením úloh z pracovného, členského alebo obchodného pomeru k tejto organizácii alebo za jej hmotnej podpory,
f) obchodným využívaním odrôd a plemien výroba na predaj, úprava na účely množenia, ponúkanie na predaj, predaj množiteľského materiálu odrôd, zberaného materiálu a množiteľského materiálu plemien a jeho skladovanie,
g) šľachtiteľom
1. fyzická osoba, ktorá objavila, vyvinula alebo vlastnou tvorivou činnosťou vytvorila odrodu alebo plemeno
1.1. mimo rámca činnosti slovenskej organizácie na vlastné náklady a vo vlastnom mene, alebo ktorá si na vlastné náklady zmluvne zabezpečila vo vlastnom mene objavenie, vyvinutie alebo vytvorenie novej odrody alebo plemena treťou osobou,
1.2. v rámci činnosti slovenskej organizácie v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu na náklady tejto organizácie a v jej mene (ďalej len „pôvodca”), pričom postavenie fyzickej osoby má aj viac osôb, ak sa na objavení, vyvinutí alebo vytvorení odrody alebo plemena zúčastnili vlastnou tvorivou činnosťou,
2. právnická osoba, ktorá
2.1. je zamestnávateľom fyzickej osoby uvedenej v bode 1.2. tohto písmena a náklady na objavenie, vyvinutie alebo vytvorenie novej odrody alebo plemena hradila v plnej výške alebo sčasti,
2.2.