Input:

Žiadosti

29.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosti podľa nového zákona o odpadoch

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla

Žiadosť o zápis do registra výrobcov elektrozariadení

Žiadosť o zápis do registra výrobcov batérií a akumulátorov

Žiadosť o zápis do registra výrobcov obalov

Žiadosť o zápis do registra výrobcov neobalového výrobku

Žiadosť o zápis do registra výrobcov vozidiel

Žiadosť o zápis do registra výrobcov pneumatík

Protokol z analytickej kontroly odpadov

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o potvrdenie prílohy č. .....  Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Žiadosť o povolenie na odber pozemných vôd

Žiadosť o povolenie na odstránenie vodnej stavby

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu

Žiadosť o o povolenie na vypúšťanie odpadových a osobitných vôd do povrchových alebo podzemných vôd

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd a vôd z povrchového odtoku

Žiadosť o povolenie na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov

Žiadosť o súhlas vodohospodárskeho orgánu podľa §27 vodného zákona

Žiadosť o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska/vyjadrenia/stanoviska  k projektovej dokumentácii stavby

Žiadosť o vydanie vyjadrenia k predkladanej dokumentácii v kolaudačnom konaní

Žiadosť o


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: