Input:

§ 83 - Prevádzkovateľ kuchyne

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4 § 83 - Prevádzkovateľ kuchyne

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 83

Prevádzkovateľ kuchyne

(1) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.


Komentár k odseku 1

Zákon ustanovuje, kto je zodpovedný za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom. Aj keď ide o komunálny odpad, pochádza k podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa kuchyne, preto za nakladanie s ním nemá zodpovednosť obec, ale prevádzkovateľ kuchyne.

(2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.


Komentár k odseku 2

Ide o úpravu účinnú od 1. 1. 2021. Prevádzkovateľovi kuchyne je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad do nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu, resp. používať drviče na tento odpad napojené na verejnú kanalizáciu (uvedené je možné len, ak vlastník verejnej kanalizácie súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ kuchyne používal drvič). Prevádzkovateľ kuchyne je povinný tento odpad ukladať do nádob na to určených a zabezpečiť ďalšie nakladanie s týmto odpadom cez spoločnosti, ktoré majú na uvedenú činnosť oprávnenie. Zároveň si prevádzkovateľ kuchyne vedie evidenciu o množstve vzniknutého biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a údaje z evidencie ohlasuje do 28. februára nasledujúceho roka na príslušný okresný úrad podľa miesta prevádzkarne.

(3) Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne

a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom do nádob


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: