Input:

§ 82 - Zberný dvor

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3 § 82 - Zberný dvor

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 82

Zberný dvor

(1) Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ môže bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov na zbernom dvore:

a. ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom,

b. ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom


Komentár k odseku 1

Súčasťou systému triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu sú aj zberné dvory. Na zberné dvory nemožno odovzdávať zmesový komunálny odpad. Pozri aj definíciu v § 80 ods. 6. Náklady na zber odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znášajú výrobcovia (§ 81 ods. 11), náklady na triedený zber odpadov mimo rozšírenej zodpovednosti výrobcov hradí obec z miestneho poplatku (§ 81 ods. 10), preto sa ustanovuje, že fyzická osoba z príslušnej obce môže oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore odovzdať bezplatne. Vo vzťahu k právnickej osobe ako takej a fyzickej osobe – podnikateľovi dáva zákon takúto možnosť iba vo vzťahu k oddelene vyzbieranému komunálnemu odpadu z obalov a komunálnemu odpadu z neobalových výrobkov z iných zdrojov.

(2) Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako osobou uvedenou v odseku 1 alebo inej oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu ako je uvedená v odseku 1 môže byť odplatné.


Komentár k odseku 2

Iná osoba, teda buď právnická osoba z príslušnej obce alebo fyzická osoba z inej obce môže mať odovzdanie odpadu spoplatnené, o čom môže rozhodnúť prevádzkovateľ zberného dvora v súlade so znením relevantného VZN.

(3) Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný okrem povinností podľa § 14:

a. viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať obci, na území ktorej sa zberný dvor nachádza, alebo združeniu obcí údaje z evidencie a uchovávať ohlasované údaje,

b. informovať príslušnú obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala od jej obyvateľov, na tomto zbernom dvore [ § 105 ods. 3 písm. d) ],

c. vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie,

d. odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpadové pneumatiky, ak tak určila obec, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.


Komentár k odseku 3

V uvedenom ustanovení sa podrobne upravujú povinnosti pre prevádzkovateľa zberného dvora. Uvedené povinnosti vyplývajú z povinnosti obce, ktoré má ako držiteľ


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: