dnes je 14.4.2024

Input:

81/2007 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu

81/2007 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. januára 2007
podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou
jednotnej platby na plochu
V znení:
 
Predpis:
K dátumu:
Poznámka:
50/2008
15. 2. 2008
mení prílohu 1
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.1)
§ 2
(1) Jednotná platba na plochu sa poskytne na výmeru obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy vedenú v evidencii pôdnych blokov2) a dielov pôdnych blokov.3)
(2) Žiadosť o jednotnú platbu na plochu4) (ďalej len „žiadosť”) môže podať osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť5) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ”) a obhospodaruje poľnohospodársku pôdu podľa odseku 1.
(3) Jednotná platba na plochu sa poskytne žiadateľovi, ak poľnohospodárska pôda
a) bola obhospodarovaná k 30. júnu 2003,
b) dosahuje výmeru najmenej jeden hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 hektára obhospodarovanej pôdy jedným žiadateľom,
c) má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená,
d) je udržiavaná v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami uvedenými v prílohe č. 1.
(4) Suma jednotnej platby na plochu určená podľa osobitného predpisu6) sa oznamuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(5) Suma jednotnej platby na plochu sa upraví podľa osobitných predpisov,7) ak
a)  žiadateľ nedodrží dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky podľa prílohy č. 1,
b) na základe vykonaných kontrol sa zistia rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.
§ 3
(1) Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s identifikačným listom Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra”) do 15. mája kalendárneho roka.
(2) Identifikačný list žiadateľa obsahuje
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, ak ide o fyzickú osobu,
b) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
c) výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo z inej obdobnej evidencie nie starší ako 60 dní, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu,
d) číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
e) zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik.
(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú
a) grafická príloha, v ktorej žiadateľ vyznačí poľnohospodársku pôdu podľa § 2 ods. 3 a jej využitie,
b) zoznam všetkých poľnohospodárskych pozemkov žiadateľa a ich využitie.
(4) Pri prevode poľnohospodárskeho podniku8) alebo jeho časti je nadobúdateľ poľnohospodárskeho podniku alebo jeho časti povinný do 10. júna kalendárneho roka oznámiť tento prevod agentúre.
§ 4
Týmto nariadením vlády sa