dnes je 14.4.2024

Input:

704/2002 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu, v znení účinnom k 1.6.2010

704/2002 Z.z.
[zrušené č. 137/2010 Z.z.]
V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. novembra 2002,
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
137/2010 Z.z.
1. 6. 2010
ruší vyhlášku
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. a) a j) zákona č. 478/ 2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania skladovacích zariadení, plniacich zariadení a mobilných zásobníkov používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu z jedného distribučného skladu do iného distribučného skladu alebo z distribučného skladu na čerpaciu stanicu a na plnenie benzínu do nádrží motorových vozidiel a spôsob ich dodržiavania s cieľom obmedziť emisie prchavých organických zlúčenín.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)  benzínom akýkoľvek derivát ropy s prísadami alebo bez prísad, s tlakom pár 27,6 kPa alebo vyšším podľa Reida, ktorý je určený ako palivo do spaľovacích motorov, okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov,
b)  parou akákoľvek plynná zlúčenina, ktorá sa odparuje z benzínu,
c)  skladovacím zariadením stacionárna nádrž v distribučnom sklade používaná na skladovanie benzínu,
d)  distribučným skladom technologický celok používaný na skladovanie, prečerpávanie a plnenie benzínu do mobilných zásobníkov,
e)  mobilným zásobníkom cestné cisternové vozidlo, železničný cisternový vozeň alebo plavidlo,1) ktoré sa používajú na prepravu benzínu z jedného distribučného skladu do iného distribučného skladu alebo z distribučného skladu na čerpaciu stanicu,
f)  čerpacou stanicou zariadenie, kde sa benzín čerpá zo stacionárnych skladovacích nádrží do palivovej nádrže motorového vozidla,
g)  jestvujúcim skladovacím zariadením, plniacim zariadením, čerpacou stanicou skladovacie zariadenie, plniace zariadenie a čerpacia stanica, ktoré boli uvedené do prevádzky alebo pre ktoré začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby podľa § 22 ods. 1 zákona do 31. decembra 2002,
h)  jestvujúcim mobilným zásobníkom mobilný zásobník, ktorý je v prevádzke alebo pre ktorý bola podaná žiadosť na schválenie jeho prevádzky do 31. decembra 2002,
i)  novým skladovacím zariadením, plniacim zariadením, čerpacou stanicou skladovacie zariadenie, plniace zariadenie a čerpacia stanica, pre ktoré začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby podľa § 22 ods. 1 zákona od 1. januára 2003,
j) novým mobilným zásobníkom mobilný zásobník, pre ktorý bola podaná žiadosť na schválenie jeho prevádzky od 1. januára 2003,
k)  cieľovou referenčnou hodnotou smerná hodnota na celkové posúdenie primeranosti technických požiadaviek uvedených v prílohách č. 1 až 5; nie je limitom, podľa ktorého sa bude merať výkonnosť jednotlivých zariadení,