Input:

§ 61 - Povinnosti výrobcu vozidiel

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2 § 61 - Povinnosti výrobcu vozidiel

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 61

Povinnosti výrobcu vozidiel

(1) Výrobca vozidiel je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný:

a. používať kódovanie na uľahčenie identifikácie častí vozidiel, materiálov v nich používaných a vybavenia v nich používaného, ktoré sú vhodné na opätovné použitie alebo zhodnocovanie,

b. nepoužívať pri výrobe vozidiel materiály a súčiastky a neuvádzať na trh vozidlá pozostávajúce z materiálov a súčiastok, ktoré obsahujú ťažké kovy, okrem ustanovených prípadov [ § 105 ods. 3 písm. n) ],

c. nepoužívať pri výrobe vozidiel také materiály, časti a konštrukčné prvky, ktorých použitie je dôsledkom nesplnenia povinnosti podľa osobitného predpisu,82)

d. zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných používateľov na celom území Slovenskej republiky najmenej v rozsahu jedného zariadenia na zber starých vozidiel v každom okrese alebo prostredníctvom mobilného zberu starých vozidiel; táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak výrobca vozidiel zabezpečí zber starých vozidiel pre všetky staré vozidlá svojej značky,

e. zabezpečiť, aby osoba prevádzkujúca zariadenie na zber starých vozidiel,

1. neodmietla prevziať staré vozidlo od jeho držiteľa,

2. prevzala staré vozidlo bez požadovania poplatku, ak je staré vozidlo kompletné,

f. zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných starých vozidiel podľa písmena d) spracovateľovi starých vozidiel, ktorý spĺňa podmienky tohto zákona,

g. publikovať informácie o: 

1. návrhu vozidiel a ich častí z hľadiska možnosti zhodnocovania starých vozidiel a ich častí, vrátane spôsobov recyklácie,

2. rozvoji a optimalizácii možností a spôsobov opätovného použitia starých vozidiel, ich častí a konštrukčných prvkov, ako aj ich zhodnocovania vrátane recyklácie pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti s nárastom objemu zhodnocovania a recyklovania častí a konštrukčných prvkov starých vozidiel s cieľom znižovania množstva odpadu zo spracovania starých vozidiel určeného na zneškodnenie,

3. environmentálne vhodnom spracovaní starých vozidiel, najmä o ich rozoberaní a odstránení všetkých kvapalín a nebezpečných častí,

h. sprístupňovať informácie uvedené v písmene g) potenciálnym kupujúcim vozidla spravidla v propagačnej literatúre,

i. poskytovať spracovateľovi starých vozidiel informácie o environmentálne vhodnom spracovaní starých vozidiel na technickom nosiči údajov alebo prostriedkami elektronickej komunikácie, a to do šiestich mesiacov po uvedení na trh ním vyrábaného alebo dovážaného nového typu vozidla,

j. informovať konečných používateľov vozidiel o potrebe ich odovzdania na spracovanie a dostupnosti miest ich zberu.

k. uzatvoriť písomnú zmluvu o spracovaní starých vozidiel so spracovateľom starých vozidiel


Komentár k odseku 1

Povinnosti v odseku 1 môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria povinnosti, v ktorých sú premietnuté požiadavky vyplývajúce z článku 4 odsek 1 smernice o starých vozidlách, aby členské štáty povzbudzovali výrobcov vozidiel, výrobcov materiálov používaných vo vozidlách, výrobcov častí vozidiel a výrobcov vybavenia používaného vo vozidlách v obmedzení používania nebezpečných látok vo vozidlách, a to aj ich znížením v budúcich návrhoch, používali v rastúcom množstve recyklovaný materiál a používali ustanovené kódovanie a informačné povinnosti vyplývajúce z článku 9 odsek 2 smernice o vozidlách.

Druhú skupinu tvoria informačné povinnosti vzhľadom na potenciálnych kupujúcich, spracovateľov starých vozidiel a konečných používateľov vozidiel, cez ktoré je premietnutá rozšírená zodpovednosť výrobcov vozidiel. K úpravám došlo tým spôsobom, že sa určila priama zodpovednosť výrobcu vozidiel k osobám oprávneným na zber starých vozidiel, k spracovateľovom starých vozidiel, k potenciálnym kupujúcim vozidiel.

(2) Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom83) so značkou, ktorá sa zapisuje do osvedčenia o evidencii, ktorej majiteľ nie je výrobcom vozidla so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo jednotlivo vyrobeným vozidlom84), je na požiadanie osoby uvedenej v § 62 ods. 3 povinné vystaviť koordinačné centrum pre prúd starých vozidiel. Ak koordinačné centrum pre prúd starých vozidiel nie je zriadené, uvedené potvrdenie pre takéto vozidlo vystaví ktorýkoľvek výrobca vozidiel.


Komentár k odseku 2

Stanovuje sa úloha KC, ak je pre prúd starých vozidiel zriadené.

(3) Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom83)s výrobnou značkou, ktorá sa zapisuje do osvedčenia o evidencii, ktorej majiteľ je výrobcom vozidla so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, je na požiadanie osoby uvedenej v § 62 ods. 3 povinný vystaviť tento výrobca vozidla.


Komentár k odseku 3

Osoba, ktorá žiada o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla, osoba, ktorá žiada o jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, a osoba, ktorá žiada o dodatočné schválenie vozidla, je povinná zabezpečiť vystavenie potvrdenia podľa § 61 ods. 2 a 3 pre toto vozidlo.

(4) Vystavenie a vydanie osvedčenia o evidencii časť II k vozidlu výrobcom vozidla podľa osobitného predpisu85) alebo prihlásenie vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel podľa osobitného predpisu86) sa považuje za úkon, ktorým výrobca vozidla potvrdzuje svoju zodpovednosť za plnenie povinností uvedených v odseku 1 vo vzťahu k tomuto vozidlu.


Komentár k odseku 4

Stanovujú sa právne účinky vystavenia


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: