dnes je 14.4.2024

Input:

515/2008 Z.z., Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

515/2008 Z.z.
Zákon
zo 4. novembra 2008,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 408/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č.364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z. a zákona č. 633/2004 Z.z. sa mení takto:
1. V § 18 ods. 2 písm. a) sa slová „200 000 Sk” nahrádzajú slovami „6 638,78 eura”.
2. V § 18 ods. 2 písm. b) sa slová „1 000 000 Sk” nahrádzajú slovami „33 193,91 eura”.
3. V § 18 ods. 2 písm. c) sa slová „3 000 000 Sk” nahrádzajú slovami „99 581,75 eura”.
Čl. II
Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č.478/2002 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 571/2005 Z.z., zákona č. 203/2007 Z.z. a zákona 529/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa slová „1 000 Sk” nahrádzajú slovami „34 eur”.
2. V § 3 ods. 1 sa slová „celých 100 Sk” nahrádzajú slovami „celé euro”.
3. V § 3 ods. 2 sa slová „20 000 Sk” nahrádzajú slovami „663,87 eura”.
4. V § 6 od. 1 písm. a) sa slová „1 100 Sk” nahrádzajú slovami „35 eur”, slová „jedného milióna Sk” sa nahrádzajú slovami „33 194 eur” a slová „do 15. dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka” sa nahrádzajú slovami „do konca príslušného štvrťroka”.
5. V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „jedného milióna Sk” nahrádzajú slovami „33 194 eur” a slová „do 15. dňa nasledujúceho mesiaca” sa nahrádzajú slovami „do konca príslušného mesiaca”.
6. V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Fond nevráti preplatok, ktorý je nižší ako 3 eurá vrátane.”.
7. V § 8 ods. 1 sa slová „5 000 Sk” nahrádzajú slovami „165,96 eura” a slová „1 000 000 Sk” sa nahrádzajú slovami „33 193,91 eura”.
8. V § 8 ods. 2 sa slová „1 000 Sk” nahrádzajú slovami „33,19 eura” a slová „200 000 Sk” sa nahrádzajú slovami „6 638,78 eura”.
9. V § 8 ods. 3 sa slová „20 000 Sk” nahrádzajú slovami „663,87 eura”.
10. V prílohe č. 2 v druhej vete odseku pred matematickým vzťahom č. 7 sa slová „celých 100 Sk” nahrádzajú slovami „celé euro”.
11. V prílohe č. 2 tabuľka č. 1 znie:
 
Znečisťujúca látka
ZP [€.t -1 ]
 
 
Tuhé znečisťujúce látky
165,9695
Oxid siričitý
66,3878
Oxidy dusíka
49,7908
Oxid uhoľnatý
33,1939
suma C
132,7756
1. trieda
1 327,7567
2. trieda
663,8783
3. trieda
331,9391
4. trieda
66,3878
Čl. III
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 24/2004 Z.z., zákona č. 443/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 733/2004 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z., zákona č. 571/2005 Z.z., zákona č.