dnes je 21.7.2024

Input:

485/2011 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín, v znení neskorších předpisov

485/2011 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 12. decembra 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 40 písm. a) a b) zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a) podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o hodnotení účinných látok, safenerov, synergentov alebo adjuvantov a o autorizácii, povoľovaní a prebaľovaní prípravkov na ochranu rastlín podľa zákona a osobitného predpisu,1) o žiadostiach a o obsahu súhlasu vlastníka dokumentačného súboru údajov,
b) podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení na rozšírenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín pre menej významné použitia a o náležitostiach žiadosti.
§ 2
Schválenie účinných látok, safenerov, synergentov
(1) Súčasťou žiadosti2) o schválenie účinných látok, safenerov alebo synergentov, o zmenu a doplnenie podmienok schválenia alebo žiadosti o obnovenie3) schválenia je dokumentačný súbor údajov na klasifikáciu účinnej látky, safeneru alebo synergentu v požadovanom formáte,4) ako aj návrh na klasifikáciu5) účinnej látky, safeneru alebo synergentu.
(2) Dokumentáciu6) právnická osoba určená podľa § 3 písm. j) zákona (ďalej len „kontrolný ústav”) sprístupňuje odborným pracoviskám a písomne ich požiada o vypracovanie príslušnej časti hodnotiacej správy.7)
(3) Návrh príslušnej časti hodnotiacej správy7) a všetky posúdenia potrebné na hodnotenie účinných látok, safenerov alebo synergentov sú vypracovávané odbornými pracoviskami v štátnom jazyku a v anglickom jazyku a musí z nich byť zrejmé, či účinná látka, safener alebo synergent spĺňajú určené kritériá.8)
§ 3
Postup pri hodnotení a schvaľovaní účinných látok, safenerov a synergentov spravodajským členským štátom
(1) Odborné pracovisko spravodajského členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát”)9) do ôsmich mesiacov od oznámenia prijateľnosti žiadosti10) predloží kontrolnému ústavu príslušnú časť návrhu hodnotiacej správy. Ak odborné pracovisko potrebuje na hodnotenie dodatočné štúdie alebo informácie, bezodkladne informuje o tom kontrolný ústav, ktorý ich písomne vyžiada od žiadateľa.11)
(2) Kontrolný ústav spracuje návrh hodnotiacej správy a predloží ho v lehote podľa osobitného predpisu12) Komisii a Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín.
(3) Dodatočné informácie13) a potvrdzujúce informácie14) predkladá žiadateľ kontrolnému ústavu, ktorý ich bezodkladne sprístupní odbornému pracovisku; odborné pracovisko predloží kontrolnému ústavu posúdenie
a) dodatočných informácií do 30 dní odo dňa ich postúpenia,
b) potvrdzujúcich informácií do 4 mesiacov odo dňa ich postúpenia.
§ 4
Postup pri hodnotení účinných látok, safenerov, synergentov spoluspravodajským členským štátom
(1) Odborné