dnes je 14.4.2024

Input:

442/2004 Z.z., Zákon o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2020

442/2004 Z.z.
ZÁKON
z 30. júna 2004
o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
99/2008 Z.z.
1. 4. 2008
mení a dopĺňa § 2, § 23, § 23a a prílohy
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
dopĺňa § 4 a § 23a
36/2014 Z.z.
1. 4. 2014
dopĺňa prílohu č. 2 a prílohu č. 3
422/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámku pod čiarou
359/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky a spôsob vykonávania súkromných odborných veterinárnych činností a služieb (ďalej len súkromné veterinárne činnosti ) súkromnými veterinárnymi lekármi,
b) práva a povinnosti súkromných veterinárnych lekárov,
c) postavenie a úlohy Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (ďalej len komora ).
§ 2
Podmienky a spôsob vykonávania súkromnej veterinárnej činnosti
(1) Súkromné veterinárne činnosti môže vykonávať len súkromný veterinárny lekár, ktorý je registrovaný v komore, okrem súkromných veterinárnych lekárov uvedených v § 23 ods. 5.
(2) Zapísaním do registra súkromných veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (ďalej len register ) vedeného komorou sa stáva veterinárny lekár členom komory.
(3) Komora zapíše do registra veterinárneho lekára, ktorý
a) je spôsobilý na právne úkony,
b) je odborne spôsobilý na vykonávanie súkromných veterinárnych činností,
c) je bezúhonný,
d) zložil sľub do rúk prezidenta komory,
e) je občanom
1. Slovenskej republiky, alebo
2. iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát”), alebo
3. tretej krajiny a má povolenie na pobyt1) v Slovenskej republike; treťou krajinou sa rozumie každá krajina, ktorá nie je členským štátom,
f) nie je v štátnozamestnaneckom pomere, v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom pracovnom vzťahu, alebo nevykonáva inú zárobkovú činnosť v oblasti veterinárnej starostlivosti okrem pedagogickej, publicistickej, literárnej a vedeckej.
(4) Odborne spôsobilým na vykonávanie súkromných veterinárnych činností je ten veterinárny lekár, ktorý spĺňa podmienky podľa § 23a
(5) Za bezúhonného podľa tohto zákona sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin z nedbanlivosti spáchaný pri poskytovaní veterinárnej starostlivosti. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom, nie starším ako tri mesiace, vydaným príslušným orgánom v štáte, ktorého je veterinárny lekár občanom, v ktorom má trvalý pobyt alebo v ktorom sa obvykle zdržiava.
§ 3
Register
(1) Register je súhrn údajov o súkromných veterinárnych lekároch, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, údaj o pobyte, najvyššom dosiahnutom vzdelaní, získaných špecializáciách a údaje o doterajšej praxi.
(2) Každý má právo nahliadnuť do registra a má právo na vyhotovenie jeho výpisu v súlade s osobitným predpisom.3) Na spracúvanie údajov v registri sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.3)
(3) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo )