dnes je 14.4.2024

Input:

409/2003 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá

409/2003 Z.z.
[zrušené č. 137/2010 Z.z.]
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 19. septembra 2003,
ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá
V znení:
 
Predpis:
K dátumu:
Poznámka:
132/2006 Z.z.
1. 4. 2006
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
132/2006 Z.z.
1. 1. 2007
nový § 7a, mení prílohu č. 2
457/2007 Z.z.
1. 11. 2007
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
137/2010 Z.z.
1. 6. 2010
ruší vyhlášku
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods.1 písm. a) a i) zákona č. 478/ 2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá s cieľom znížiť priame a nepriame účinky emisií prchavých organických zlúčenín na ovzdušie.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) zariadením stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 a všetky ostatné priamo pridružené činnosti, ktoré technicky súvisia s činnosťami vykonávanými na určenom mieste a ktoré môžu mať vplyv na emisie,
b) jestvujúcim zariadením zariadenie, ktoré bolo uvedené do prevádzky alebo pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. marca 2001 a ktoré bolo uvedené do prevádzky do 31. marca 2002,
c) novým zariadením zariadenie, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby od 1. apríla 2001 alebo pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. marca 2001, ale ktoré sa uviedlo do prevádzky od 1. apríla 2002,
d) podstatnou zmenou
1. pre zariadenia s ročnou spotrebou rozpúšťadiel menšou ako 10 ton je zvýšenie menovitej kapacity alebo výkonu, ktoré spôsobí zvýšenie emisií prchavých organických zlúčenín o viac ako 25 %,
2. pre ostatné zariadenia je zvýšenie menovitej kapacity alebo výkonu, ktoré spôsobí zvýšenie emisií prchavých organických zlúčenín o viac ako 10 %,
3. každá ďalšia zmena, ktorá môže mať významný negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva alebo na životné prostredie,
e) emisiou vypúšťanie prchavých organických zlúčenín zo zariadenia do životného prostredia,
f) fugitívnymi emisiami akékoľvek emisie prchavých organických zlúčenín, okrem emisií v odpadových plynoch, vypúšťaných do ovzdušia, pôdy a vody a rozpúšťadlá, ktoré obsahujú výrobky, ak v prílohe č. 2 nie je ustanovené inak; patria sem nezachytené emisie, ktoré sa dostanú do vonkajšieho prostredia cez okná, dvere, vetracie a iné podobné otvory,
g) odpadovými plynmi plyny, ktoré obsahujú prchavé organické zlúčeniny alebo iné znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia komínom alebo výduchom a zo zariadenia na obmedzovanie emisií; objemové prietoky sa vyjadrujú v