dnes je 14.4.2024

Input:

387/2013 Z.z., Zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.9.2018

387/2013 Z.z.
ZÁKON
z 22. októbra 2013
o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 10 a § 14
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánu štátnej odbornej kontroly v oblasti pomocných prípravkov v ochrane rastlín,
b) podmienky pri uvádzaní pomocných prípravkov v ochrane rastlín na trh,1)
c) podmienky distribúcie, skladovania, manipulácie, používania2) a zneškodňovania pomocných prípravkov v ochrane rastlín alebo ich obalov,
d) podmienky skúšania účinnosti pomocných prípravkov v ochrane rastlín,
e) kontrolu a dohľad nad dodržiavaním tohto zákona,
f) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Pomocné prípravky
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) pomocným prípravkom prípravok na zisťovanie výskytu škodlivých organizmov alebo užitočných organizmov, bioagens alebo prípravok aplikovaný na rastliny alebo rastlinné produkty, ktorý nepatrí do rozsahu definície podľa osobitných predpisov,3)
b) referenčným pomocným prípravkom pomocný prípravok autorizovaný v Slovenskej republike,
c) identickým pomocným prípravkom, na účely paralelného obchodu, pomocný prípravok, ktorý
1. obsahuje rovnaké aktívne zložky, ktoré svojou funkciou zabezpečujú účinnosť pomocného prípravku, ako referenčný pomocný prípravok,
2. obsahuje rovnakú koncentráciu aktívnych zložiek ako referenčný pomocný prípravok,
3. má rovnaký typ formulácie ako referenčný pomocný prípravok,
4. má aktívne zložky vyrábané rovnakou spoločnosťou alebo pridruženým podnikom ako aktívne zložky referenčného pomocného prípravku,
5. vyrába rovnaká spoločnosť alebo pridružený podnik alebo je vyrobený na základe licencie rovnakým výrobným postupom ako referenčný pomocný prípravok,
6. je obsahom a charakterom jeho formulantov rovnaký alebo ekvivalentný s obsahom a charakterom formulantov referenčného pomocného prípravku,
7. je veľkosťou, materiálom a typom obalu rovnaký alebo ekvivalentný veľkosti, materiálu a typu obalu referenčného pomocného prípravku z hľadiska možného negatívneho vplyvu na bezpečnosť pomocného prípravku, ak ide o ohrozenie zdravia ľudí, zvierat alebo životného prostredia.
Pôsobnosť orgánov štátnej správy
§ 3
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) je orgánom štátnej správy v oblasti pomocných prípravkov, ktorý
a) riadi výkon štátnej správy v oblasti pomocných prípravkov,
b) udeľuje povolenie podľa § 18,
c) informuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zamietnutí žiadosti o autorizáciu pomocného prípravku vzájomným uznávaním podľa § 11,
d) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej len „kontrolný ústav”),
e) uverejňuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „vestník”) zoznam autorizovaných pomocných prípravkov a pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod; paralelným obchodom je uvedenie pomocného prípravku na trh, povoleného v