dnes je 14.4.2024

Input:

372/2015 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, v znení účinnom k 1.1.2018

372/2015 Z.z.
[zrušené č. 382/2018 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2015
o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
323/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa § 10
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 105 ods. 3 písm. d), f), g) a h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Výber lokality na vybudovanie skládky odpadov
(1) Pri výbere lokality na skládku odpadov a na dočasné uloženie kovovej ortuti podľa § 20 ods. 1 zákona (ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia odpadov”) sa zohľadňujú najmä tieto kritériá:
a) bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných zón alebo rekreačných oblastí,1) vodných tokov, vodných nádrží, vodných zdrojov, vrátane ich ochranných pásiem2) a inundačného územia,3)
b) geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžiniersko-geologické podmienky v oblasti,
c) ochrana prírody a krajiny a ochrana kultúrneho dedičstva v oblasti,
d) únosné zaťaženie územia,4)
e) možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky,
f) záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie5) alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania.6)
(2) Podzemné uloženie odpadov7) je trvalé uloženie odpadov do zariadenia na zneškodnenie odpadov v hlbokých podzemných priestoroch, ako sú bane na soľ alebo potaš.
§ 2
Triedy skládok odpadov
(1) Skládky odpadov sa členia na tieto triedy:
a) skládky odpadov na inertný odpad,
b) skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
c) skládky odpadov na nebezpečný odpad.
(2) Inertný odpad je odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí ani inak fyzicky alebo chemicky nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, aby mohlo dôjsť k znečisteniu životného prostredia alebo k poškodeniu zdravia ľudí. Celková vylúhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade a ekotoxicita výluhu musia byť zanedbateľné a nesmú ohrozovať kvalitu povrchových alebo podzemných vôd. Limitné hodnoty látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov pre triedu vylúhovateľnosti I podľa prílohy č. 1.
(3) Odpad, ktorý nie je nebezpečný, je na účely skládkovania odpad, ktorý nemá žiadnu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.8)
(4) Výluh z odpadu je roztok, ktorý sa získa pri laboratórnych vylúhovacích skúškach za podmienok uvedených v prílohe č. 2.
§ 3
Stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov
(1) Náležitosťami vybavenia skládky odpadov sú:
a) informačná tabuľa,
b) príjazdová komunikácia9) ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov,
c) oplotenie a uzamykateľná brána,
d) váha; to neplatí, ak ide o prípad uvedený v odseku 5,
e) prevádzkový objekt s potrebným vybavením,
f) tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov,
g) drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín; to neplatí, ak ide o skládku odpadov na inertný