dnes je 14.4.2024

Input:

369/2007 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve

369//2007 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. augusta 2007
o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje niektoré podporné opatrenia v pôdohospodárstve formou dotácií a subvencovaných služieb a tovarov.
Dotácie v poľnohospodárskej prvovýrobe
§ 2
Dotácia na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
(1)  Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe1) založenej chovateľmi hospodárskych zvierat (ďalej len „chovateľ”) a pestovateľmi poľnohospodárskych plodín (ďalej len „pestovateľ”) podľa osobitných predpisov2) na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na poľnohospodárskych výstavách, veľtrhoch a chovateľských dňoch (ďalej len „výstava”).
(2)  Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na výstavy schválené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) v príslušnom kalendárnom roku.
(3)  Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov.
(4)  Za oprávnené náklady sa považujú náklady na
a)  účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1.  registračný poplatok,
2.  výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3.  zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4.  zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
b)  prenájom výstavných priestorov,
c)  symbolickú cenu do hodnoty 8 000 Sk udelenú za 1. miesto v súťaži chovateľov alebo pestovateľov na výstave, symbolickú cenu do hodnoty 6 000 Sk za 2. miesto a symbolickú cenu do hodnoty 4 000 Sk za 3. miesto, ak súťaž organizuje právnická osoba podľa odseku 1.
(5)  Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
Dotácia pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách
(1)  Dotáciu na účasť na výstavách schválených ministerstvom v príslušnom kalendárnom roku možno poskytnúť chovateľovi alebo pestovateľovi v súlade s osobitným predpisom3) do 100 % oprávnených nákladov.
(2)  Za oprávnené náklady sa považujú náklady na
a)  účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1.  registračný poplatok,
2.  výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3.  zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4.  zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
b)  prenájom výstavných priestorov.
(3)  Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)  kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov chovateľa alebo pestovateľa, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
b)  čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu3) za predchádzajúce dva kalendárne roky.
§ 4
Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
(1)  Dotáciu na založenie a vedenie plemennej knihy4) a plemenárskej evidencie5) možno poskytnúť uznanej chovateľskej organizácii6) alebo poverenej plemenárskej