dnes je 14.4.2024

Input:

362/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

362/2010 Z.z.
[zrušené č. 228/2014 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 12. augusta 2010,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 33 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na
a)  kvalitu
1.  tuhých fosílnych palív a palív z nich vyrobených (ďalej len „tuhé fosílne palivo”), ktoré sú určené na spaľovanie v zariadeniach na spaľovanie palív s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,1)
2.  kvapalných ropných palív uvedených v § 2 písm. a) až c) (ďalej len „vykurovací olej”), ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj”),
3.  kvapalných a plynných palív uvedených v § 2 písm. d) až l) (ďalej len „motorové palivo”), ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovacích motoroch stacionárnych zdrojov2) alebo v spaľovacích motoroch, alebo iných hnacích motoroch mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „mobilný zdroj”),
b)  vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré je podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, povinný poskytnúť prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ zdroja”) a obvodnému úradu životného prostredia.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)  ťažkým vykurovacím olejom
1.  kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 51 až 2710 19 69 colného sadzobníka, alebo
2.  kvapalné ropné palivo iné ako plynový olej, ktoré je vzhľadom na destilačné rozmedzie zaradené do skupiny ťažkých olejov určených ako palivo a z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát podľa technickej normy;3) ak percento destilácie pri teplote 250 °C nemožno stanoviť, ropné palivo sa považuje za ťažký vykurovací olej,
b)  vykurovacím plynovým olejom
1.  kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré zodpovedá definícii minerálneho oleja podľa podpoložiek 2710 19 25 a 2710 19 29 colného sadzobníka, alebo
2.  kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát a pri teplote 350 °C najmenej 85 % objemu vrátane strát podľa technickej normy,3)
c)  regenerovaným vykurovacím olejom, ktorý zodpovedá definícii minerálneho oleja pod podpoložkou 2710 19 61 colného sadzobníka, vykurovací olej vyrobený regeneráciou alebo prepracovaním akéhokoľvek minerálneho, polosyntetického alebo syntetického mazacieho oleja, ktorý sa stal nevhodný na používanie, na ktoré bol pôvodne určený, ako je opotrebovaný olej zo spaľovacích motorov a prevodový olej, ale aj minerálny, polosyntetický alebo syntetický mazací priemyselný olej,
d)  automobilovým benzínom minerálny olej, ktorý je zaradený pod