Input:

§ 30 - Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4 § 30 - Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 30

Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku

(1) Výrobca vyhradeného výrobku je povinný pred uvedením vyhradeného výrobku na trh Slovenskej republiky požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 103 ods. 22. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku nesmie uvádzať výrobky na trh v Slovenskej republike.


K odseku 1

V zmysle § 27 ods. 4 písm. a) je výrobca vyhradeného výrobku povinný sa zaregistrovať v Registri výrobcov príslušnej komodity (ďalej len „register”). Uvádza sa spôsob podania žiadosti. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v registri, nesmie vyhradený výrobok uvádzať na trh. 

(2) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý bude plniť vyhradené povinnosti individuálne, je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do Registra výrobcov vyhradeného výrobku získať autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností. Ak v tejto lehote výrobca vyhradeného výrobku autorizáciu nezískal, jeho registrácia platí, ak v tejto lehote predloží potvrdenie podľa odseku 3.


K odseku 2

Zákon rozlišuje tri režimy zápisu do registra. V prípade individuálneho plnenia je výrobca vyhradeného výrobku povinný do 6 mesiacov odo dňa zápisu získať autorizáciu na výkon individuálneho plnenia vyhradených povinností.

(3) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý bude plniť vyhradené povinnosti kolektívne, je povinný k žiadosti podľa odseku 1 priložiť potvrdenie o uzatvorení zmluvy o plnení vyhradených povinností s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov. Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý bude plniť vyhradené povinnosti prostredníctvom tretej osoby, je povinný k žiadosti podľa odseku 1 priložiť potvrdenie o uzatvorení zmluvy o plnení vyhradených povinností s treťou osobou.


K odseku 3

V prípade, ak bude plniť výrobca vybrané povinnosti kolektívne, je povinný priložiť už k žiadosti o zápis do potvrdenia o uzatvorení zmluvy (pri batériách a akumulátoroch aj s treťou osobou) o zapojení sa výrobcu do jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.

(4) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti vo vzťahu k vyhradenému výrobku podľa § 27 ods. 7, je povinný

a) uviesť v žiadosti o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku údaj o tom, pre ktoré vyhradené výrobky bude uplatňovať plnenie povinností osobitným spôsobom,

b) priložiť k žiadosti o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku dokumenty preukazujúce schopnosť dodržania podmienok uvedených v § 27 ods. 7.


K odseku 4

Stanovujú sa náležitosti žiadosti o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku.

(5) Ministerstvo vykoná zápis výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 1.


K odseku 5

Ustanovuje sa lehota10 pracovných dní

(6) Výrobca vyhradeného výrobku je povinný prostredníctvom informačného systému oznámiť ministerstvu každú zmenu registrovaných údajov, ktoré uviedol v žiadosti podľa odseku 1 alebo v jej prílohách, do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie ministerstva oznámenú zmenu preukázať v lehote určenej ministerstvom.


K odseku 6

Ustanovujú sa lehoty, v ktorých musí výrobca oznamovať zmeny pre potreby registra.

(7) Ak sa zmena údajov uvedených v odseku 6 týka prechodu na kolektívne plnenie vyhradených povinností, plnenie vyhradených povinností prostredníctvom tretej osoby alebo na plnenie povinností podľa § 27 ods. 7, je výrobca vyhradeného výrobku povinný takúto zmenu oznámiť v lehote 15 dní odo dňa vzniku zmeny. Ak ide o zmenu, ktorou je prechod na kolektívne plnenie povinností alebo na plnenie povinností prostredníctvom tretej osoby, výrobca vyhradeného výrobku je povinný s týmto oznámením predložiť aj potvrdenie podľa odseku 3. Ak ide o zmenu, ktorou je prechod na plnenie povinností podľa § 27 ods. 7, výrobca vyhradeného výrobku je povinný s týmto oznámením predložiť aj vyhlásenie podľa odseku 4. Ak ide o zmenu, ktorou je prechod na individuálne plnenie vyhradených povinností, výrobca vyhradeného výrobku je povinný podať žiadosť o udelenie autorizácie najneskôr do 30. septembra kalendárneho roku.


K odseku 7

Zmeny údajov treba oznámiť do 30 dní, zmeny v uplatňovaní spôsobov plnenia vyhradených povinností do 15 dní odo dňa vzniku zmeny.

Ide o precizovanie textu, ktoré je spôsobené aplikačnou praxou zákona o odpadoch, ako aj spresnenie povinností pri prechode z kolektívneho plnenia vyhradených


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: