dnes je 20.5.2024

Input:

229/1991 Zb., Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, v znení účinnom k 1.9.2019

229/1991 Zb.
ZÁKON
z 21. mája 1991
o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
559/1991 Zb.
30. 12. 1991
určuje výnimky § 33
42/1992 Zb.
28. 1. 1992
ruší časť § 33
93/1992 Zb.
28. 2. 1992
mení a dopĺňa 35 novelizačných bodov
186/1993 Z.z.
26. 8. 1993
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
205/1996 Z.z.
12. 7. 1996
mení § 2 ods. 1, nová pozn. č. 2a
64/1997 Z.z.
26. 3. 1997
ruší § 22 ods. 3
80/1998 Z.z.
1. 4. 1998
mení § 17 ods. 1, dopĺňa § 21b ods. 4
72/1999 Z.z.
1. 5. 1999
dopĺňa § 17 ods. 1, vrátane poz. č. 16aa
175/1999 Z.z.
1. 8. 1999
dopĺňa § 11 ods. 1, vrátane pozn. č. 10b
456/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení § 3, vrátane pozn. č. 4, nová pozn. č. 4a
172/2003 Z.z.
1. 7. 2003
mení § 9, dopĺňa § 6 ods. 1, nový § 9
504/2003 Z.z.
1. 1. 2004
ruší § 22 ods. 6, 8, a 9, mení § 2, § 22
12/2004 Z.z.
1. 2. 2004
dopĺňa § 22 nové ods. 6 až 9, vrátane pozn. č 23i a 23j
549/2004 Z.z.
1. 11. 2004
dopĺňa § 11 ods. 1 nové písm. h, vrátane pozn č. 10c, nový § 34a
595/2006 Z.z.
1. 12. 2006
mení § 17
523/2007 Z.z.
1. 12. 2007
dopĺňa § 17
571/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
285/2008 Z.z.
31.7.2008
dopĺňa § 16
396/2009 Z.z.
1.11.2009
mení § 18 a poznámku pod čiarou
139/2010 Z.z.
1.6.2010
dopĺňa 3 novelizačné body
559/2010 Z.z.
1.3.2011
mení a doplňa 7 novelizačných bodov
145/2013 Z.z.
1.7. 2013
mení a dopĺňa § 17
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 2 novelizačné body
140/2014 Z.z.
1. 6. 2014
mení § 3 a poznámky pod čiarou
122/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 3 novelizačné body
158/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a doplňa 7 novelizačných bodov
158/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení § 22
10d) Napríklad § 62 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v snahe zmierniť následky niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného majetku v období rokov 1948 až 1989, dosiahnuť zlepšenie starostlivosti o poľnohospodársku a lesnú pôdu obnovením pôvodným vlastníckych vzťahov k pôde a upraviť vlastnícke vzťahy k pôde v súlade so záujmami hospodárskeho rozvoja vidieka aj v súlade s požiadavkami na tvorbu krajiny a životného prostredia uznieslo sa na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Rozsah pôsobnosti zákona
(1) Zákon sa vzťahuje na
a) pôdu, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patrí,1) a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom aj na pôdu, ktorá tvorí lesný pôdny fond,2) (ďalej len „pôda”),
b) obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby patriace k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti, včítane zastavaných pozemkov,
c) obytné a hospodárske budovy a stavby slúžiace poľnohospodárskej a lesnej výrobe alebo s ňou súvisiacemu vodnému hospodárstvu včítane zastavaných pozemkov,
d) iný poľnohospodársky majetok uvedený v § 20.
(2) Zákon upravuje práva a povinnosti vlastníkov, pôvodných vlastníkov, užívateľov a nájomcov pôdy, ako aj pôsobnosť štátu pri úprave vlastníckych a užívacích práv k pozemkom.
(3) Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, spravujú sa právne vzťahy k majetku uvedenému v odseku 1 osobitnými predpismi.
Základné ustanovenia
§ 2
(1) Okrem vlastníka majú právo užívať pôdu iné osoby len na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo na základe zmluvy uzavretej s pozemkovým fondom, ak nie je zákonom ustanovené inak alebo, pri náhradných pozemkoch pridelených fyzickej osobe do bezplatného náhradného užívania do vykonania pozemkových úprav, 2a) na základe zmluvy s touto osobou.
(2) Vlastník pozemkov je vlastníkom porastov, ktoré na ňom vzišli; tým nie je dotknuté vlastnícke právo poľnohospodárskych družstiev k porastom na pozemkoch ich členov podľa predpisov o poľnohospodárskom družstevníctve.3) Pri pozemkoch daných zmluvne do užívania je vlastníkom porastov užívateľ, pokiaľ sa s vlastníkom nedohodne inak.
§ 3
Zrušený zákonom č. 140/2014 Z.z. s účinnosťou od 1.6.2014.
DRUHÁ ČASŤ
§ 4
Oprávnené osoby
(1) Oprávnenou osobou je štátny občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý má trvalý pobyt na jej území a ktorého pôda, budovy a stavby patriace k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti prešli na štát alebo na iné právnické osoby v dobe od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1.
(2) Ak osoba, ktorej nehnuteľnosť prešla v dobe od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby v prípadoch uvedených v § 6, zomrela pred uplynutím lehoty uvedenej v § 13 alebo ak bola pred uplynutím tejto lehoty vyhlásená za mŕtvu, sú oprávnenými osobami, pokiaľ sú štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na jej území, fyzické osoby v tomto poradí:
a) dedič zo závetu, ktorý bol predložený pri