dnes je 14.4.2024

Input:

228/2014 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, v znení účinnom k 1.1.2017

228/2014 Z.z.
[zrušené č. 146/2023 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 11. augusta 2014,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
367/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
367/2015 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 6b a poznámky pod čiarou
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na
a) kvalitu
1. tuhých fosílnych palív a palív z nich vyrobených (ďalej len „tuhé fosílne palivo”), ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,1)
2. kvapalných ropných palív uvedených v § 2 písm. a) až c) (ďalej len „vykurovací olej”), ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj”),
3. kvapalných a plynných palív uvedených v § 2 písm. d) až l) (ďalej len „motorové palivo”), ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovacích motoroch stacionárnych zdrojov2) alebo v spaľovacích motoroch, alebo iných hnacích motoroch mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „mobilný zdroj”),
4. plynných palív určených pre stacionárne zdroje,
5. palív vyrobených z odpadov.2a)
b) vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, poskytuje spotrebiteľovi a okresnému úradu,
c) tuhým biopalivom tuhé palivo vyrobené z biomasy,3a)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) ťažkým vykurovacím olejom
1. kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 51 až 2710 19 68, 2710 20 31 až 2710 20 39 colného sadzobníka, alebo
2. kvapalné ropné palivo, iné ako vykurovací plynový olej a lodné palivo, ktoré je vzhľadom na destilačné rozmedzie zaradené do skupiny ťažkých olejov určených ako palivo a z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát podľa technickej normy;3) ak percento destilácie pri teplote 250 °C nemožno stanoviť, ropné palivo sa považuje za ťažký vykurovací olej,
b) vykurovacím plynovým olejom
1. kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 alebo 2710 20 19 colného sadzobníka, alebo
2. kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, motorová nafta a motorový plynový olej, z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát a pri teplote 350 °C najmenej 85 % objemu vrátane strát podľa technickej normy,3)
c) regenerovaným vykurovacím olejom, ktorý zodpovedá definícii minerálneho oleja pod podpoložkou 2710 19 62 colného sadzobníka, vykurovací olej vyrobený regeneráciou alebo prepracovaním akéhokoľvek minerálneho, polosyntetického alebo syntetického mazacieho oleja, ktorý sa stal nevhodný na používanie, na ktoré bol pôvodne určený, ako je opotrebovaný mazací olej zo spaľovacích motorov a prevodový olej, ale aj minerálny, polosyntetický alebo syntetický mazací