dnes je 17.4.2024

Input:

194/2018 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

194/2018 Z.z.
ZÁKON
z 13. júna 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 350/2015 Z.z. a zákona č. 293/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) ochranu ovzdušia,
b) prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia,
c) národné záväzky znižovania emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia, ak ide o antropogénne emisie,
d) vymedzenie a určenie cieľov pre kvalitu ovzdušia určených na zabránenie, prevenciu alebo zníženie škodlivých vplyvov na zdravie ľudí a životné prostredie ako celok,
e) získavanie informácií o kvalite ovzdušia,
f) hodnotenie kvality ovzdušia a informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia,
g) monitorovanie dlhodobých trendov a zlepšení, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych opatrení a opatrení Európskej únie,
h) práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia,
i) osvedčovanie odbornej spôsobilosti a povinnosti oprávnených posudzovateľov pri vyhotovovaní odborných posudkov alebo čiastkových odborných posudkov,
j) oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody,
k) pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia,
l) správne delikty v oblasti ochrany ovzdušia.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok do ovzdušia.1”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1§ 91 zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
2. V § 2 písmeno g) znie:
„g) emisiou uvoľňovanie znečisťujúcej látky z bodového zdroja alebo difúzneho zdroja do ovzdušia,”.
3. V § 2 písmeno n) znie:
„n) časticami PM2,5 alebo jemnými tuhými časticami častice s aerodynamickým priemerom rovným alebo menším ako 2,5 μm,”.
4. § 2 sa dopĺňa písmenami y) až ab), ktoré znejú:
„y) antropogénnymi emisiami emisie znečisťujúcich látok súvisiace s ľudskou činnosťou,
z) prekurzormi ozónu oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý,
aa) čiernym uhlíkom tuhé častice z uhlíka, ktoré absorbujú svetlo,
ab) ochranou ovzdušia predchádzanie znečisťovaniu ovzdušia a obmedzovanie znečisťovania ovzdušia a znižovanie znečistenia ovzdušia s cieľom dosiahnuť úroveň kvality ovzdušia, ktorá nemá výrazne nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí a nepredstavuje riziko pre životné prostredie a ekosystémy.”.
5. V § 4 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „národné”.
6. V § 4 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 11.
7. V § 4 odsek 5 znie:
„(5) Emisný strop je najvyššie množstvo znečisťujúcej látky vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ktoré je povolené v priebehu kalendárneho roka vypustiť do ovzdušia.”.
8. V § 4 sa vypúšťajú odseky 6 až 11.
9. Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠4a
Národné záväzky znižovania emisií
(1) Národným záväzkom znižovania emisií je záväzok Slovenskej republiky znížiť antropogénne emisie oxidu siričitého, oxidov