Input:

§ 14 - Povinnosti držiteľa odpadu

6.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3 § 14 - Povinnosti držiteľa odpadu

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 14

Povinnosti držiteľa odpadu

(1) Držiteľ odpadu je povinný:

 1. správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
 2. zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 3. zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,23)
 4. zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:
  1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
  2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
  3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
  4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
 5. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) a d)§ 49 písm. a) a b)§ 72 a 135h ods. 4 a 5 ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 6. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 7. ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
 8. predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,

i. skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením, alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,

j. zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursusarctos) v ustanovených oblastiach [ § 105 ods. 3 písm. q) ],

k. umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté, 24)

l. vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3),

m. zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk,25) alebo ich vývoz podľa tohto zákona,

n. na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.


Komentár k odseku 1

Do písmena a) sa dopĺňa zodpovednosť držiteľa odpadu za správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov. Povinnosť, tak ako bola doteraz naformulovaná, bola splnená už samotným zaradením odpadu bez ohľadu na správnosť jeho zaradenia. Uplatňovanie zákona v praxi ukázalo, že dochádzalo k nesprávnemu zaradeniu odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom nebolo možné vylúčiť zámernosť takéhoto konania. Nakoľko povinnosť bola splnená už samotným, aj nesprávnym, zaradením, nebolo možné v takom prípade uložiť sankciu a absentovala motivácia subjektu pre správne zaradenie odpadu alebo v prípade pochybnosti využitie právomoci príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodnúť o zaradení odpadu.

Cieľom povinností v písmenách b) a c) je zabrániť zmiešavaniu odpadu, ktoré by mohlo sťažiť jeho zhodnocovanie alebo zneškodňovanie, a v prípade nebezpečných odpadov ide aj o transpozíciu článku 18 rámcovej smernice.

Povinnosť uvedená v písmene d) nadväzuje na hierarchiu odpadového hospodárstva a podporuje povinnosť odpad prioritne spracovať prípravou na opätovné použitie, pričom zneškodnenie má byť ako posledná možnosť, ak nie je možná recyklácia alebo zhodnotenie. Pôvodca a držiteľ odpadov bude musieť vedieť zdôvodniť, prečo nebolo možné pri nakladaní s odpadmi naplniť niektorú z vyššie uvedených priorít v hierarchii.

Povinnosťou v písmene e) sa má zabezpečiť, aby odpad nebolo možné odovzdať komukoľvek, ale len tomu, kto spĺňa požiadavky podľa tohto zákona (má potrebnú autorizáciu alebo súhlas). Ustanovenie obsahuje aj dodatok, pre prípad rozporu tejto všeobecnej povinnosti držiteľa odpadu s ustanovením, ktoré by za určitých podmienok umožňovalo nakladanie s odpadom aj osobe, ktorá nebude mať súhlas alebo iné doteraz potrebné oprávnenie. Výnimky sú ustanovené priamo v písmene e).

Výnimka sa vzťahuje aj na situácie upravené v prechodnom ustanovení § 135h ods. 4 a 5, ktoré sa týkajú krízovej situácie.

Evidenčné povinnosti majú prispieť k výkonu kontroly v oblasti nakladania s odpadom, a následné ohlasovanie k tvorbe štatistík, analýz a koncepčných materiálov, ako aj napomôcť k sledovaniu dodržiavania a plnenia stanovených cieľov. Uvedená povinnosť súvisí aj s článkom 35 rámcovej smernice.

V písm. h) sa upravuje, aby každý predchádzajúci držiteľ odpadu mal možnosť získať informácie o spôsobe nakladania s odpadom, ktorý odovzdal. Povinnosť v písmene i) vychádza z povinností prevádzkovateľa zariadenia s tým, že sa výslovne určuje lehota jeden rok na skladovanie alebo zhromažďovanie odpadu u držiteľa odpadu. Dlhšie zhromažďovanie odpadu sa môže uplatniť len u pôvodcu, nie u iného držiteľa odpadu, a to len v prípade, ak mu bude udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. t). V takomto prípade sa v súlade s odsekom 8 miesto zhromažďovania odpadu u pôvodcu nepovažuje za skládku odpadov.

Doplnením povinnosti v písmene j) sa sleduje zabránenie prístupu medveďa hnedého k odpadu a podrobnosti vrátane lokalít, ktorých sa to týka, ustanoví vykonávací predpis.

S cieľom umožniť vykonávanie úkonov potrebných na zistenie dodržiavania povinností zo strany orgánov štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve je potrebné ponechanie povinnosti uvedenej v písm. k).

V písm. l) sa stanovuje povinnosť vykonať uložené opatrenie na nápravu a povinnosť stanovená v písm. m) sa priamo viaže na § 99 ods. 1 písm. d).

Ustanovenie povinnosti podľa písm. n) je potrebné, aby programy uvedené v § 8 až § 11 boli v súlade so skutočným stavom a súčasne sa aktualizovali v prípade jeho zmeny.

(2) Na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, sa ustanovenia odseku 1 nevzťahujú, s výnimkou písmena j), ak nie je v § 12 ods. 6 ustanovené inak.


Komentár k odseku 2

Keďže fyzická osoba – nepodnikateľ, nakladá alebo inak zaobchádza s komunálnymi odpadmi, je potrebné ustanoviť, ktoré povinnosti uvedené v odseku 1 sa na ňu nevzťahujú, resp., že sa na ňu vzťahuje povinnosť zabrániť prístupu medveďa hnedého k odpadu.

(3) Na dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu len pre cudziu potrebu, sa vzťahujú pri výkone prepravy len ustanovenia odseku 1 písm. h), k) a l).


Komentár k odseku 3

Novela zákona o odpadoch od 1. 1. 2018 upravila znenie odseku 3. Dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu, sa stáva držiteľom odpadu iba pre účely výkonu prepravy odpadu, t. j. jeho premiestnenia z miesta nakládky na miesto vykládky. Z tohto dôvodu sa na neho vzťahujú iba niektoré z povinností držiteľa odpadu. Ustanovenie sa po úprave nebude vzťahovať na dopravcov odpadu, ktorí vykonávajú prepravu odpadu pre vlastnú potrebu. Takíto dopravcovia okrem samotného výkonu prepravy nakladajú s odpadom aj ďalším spôsobom, napr. sú pôvodcom alebo zariadením na nakladanie s odpadom a vzťahujú sa na nich všetky povinnosti držiteľa odpadov.

(4) Povinnosti držiteľa odpadu uvedené v odseku 1 písm. b), c), i) a j) sa nevzťahujú na obchodníka a sprostredkovateľa, ktorí nemajú tento odpad vo fyzickej držbe. Na obchodníka a sprostredkovateľa, ktorí majú tento odpad vo fyzickej držbe, sa vzťahujú povinnosti uvedené v odseku 1.


Komentár k odseku 4

Týmto odsekom sa ustanovuje, ktoré povinnosti držiteľa odpadu sa vzťahujú na obchodníka a sprostredkovateľa, a to v prípade, ak nemajú odpad vo fyzickej držbe. Obchodník a sprostredkovateľ, ktorí majú odpad fyzicky v držbe, sú v zmysle zákona držiteľmi odpadu, a preto sa na nich vzťahujú všetky povinnosti držiteľa uvedené v odseku 1; ak však odpad vo fyzickej držbe nemajú (majú ho len v právnej držbe), tak sa na nich vzťahujú len niektoré ustanovené povinnosti držiteľa.

Odsek 4 je transpozíciou článku 15 ods. 2 rámcovej smernice. V nadväznosti na čl. 3 ods.7 a 8 rámcovej smernice sa ustanovuje, ktoré povinnosti držiteľa odpadu sa vzťahujú na obchodníka a sprostredkovateľa, a to aj v prípade, ak nemajú odpad vo fyzickej držbe. Obchodník a sprostredkovateľ, ktorí majú odpad fyzicky v držbe sú v zmysle zákona držiteľmi odpadu, a preto sa na nich vzťahujú všetky povinnosti držiteľa uvedené v odseku 1. Ak však odpad vo fyzickej držbe nemajú (majú ho len v právnej držbe), tak sa na nich vzťahujú len niektoré ustanovené povinnosti držiteľa.

(5) Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e), ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti. Odpad vhodný na využitie v domácnosti je materiál, palivo, 26) ktorým je len odpad z biomasy26a) alebo iná vec určená na konečnú spotrebu; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri tomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d). Ustanovenia osobitných predpisov27) týmto nie sú dotknuté. Na využitie v domácnosti sa nemôže odovzdať nebezpečný odpad, elektroodpad, odpadové pneumatiky a použité batérie a akumulátory.


Komentár k odseku 5

Úprava predmetného ustanovenia súvisí so zosúladením s predpismi platnými na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia.

(6) Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad podľa odseku 5, je povinná s ním zaobchádzať spôsobom a na účel podľa odseku 5; po prevzatí od držiteľa odpadu podľa odseku 5 sa táto vec nepovažuje za odpad.


Komentár k odseku 6

Podľa odseku 6 sa po odovzdaní takýchto odpadových obalov už tieto nepovažujú za odpad. Podľa


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: