Input:

§ 135h - Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

6.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3.7 § 135h - Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 135h

(1) Povinnosť príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 15 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. overiť za účasti zástupcu obce, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol alebo nebol spáchaný trestný čin, sa počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia”) vykonáva v nevyhnutnom rozsahu.

(2) Počas krízovej situácie môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva predĺžiť, a to aj opakovane, lehotu určenú na zabezpečenie zhodnotenia nezákonne umiestneného odpadu alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu podľa § 15 ods. 10, 11 alebo ods. 14.

(3) V konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej obhliadky, ústneho pojednávania alebo nazerania do spisov, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutí podľa tohto zákona neplynú v čase odo dňa účinnosti tohto zákona až do odvolania krízovej situácie. Miestna obhliadka alebo ústne pojednávanie alebo ich vykonanie na žiadosť účastníka konania počas trvania krízovej situácie sa vykonávajú v nevyhnutnom rozsahu.

(4) Ministerstvo môže počas krízovej situácie poveriť osobu, ktorej bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g), na prijatie nebezpečného odpadu v súvislosti s opatreniami počas krízovej situácie.

(5) Ministerstvo môže počas krízovej situácie poveriť prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorému bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c), na prijatie a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu v súvislosti s opatreniami počas krízovej situácie.


1. Nezákonné umiestnenie odpadu -

- v rámci zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu podľa § 15 zákona o odpadoch stanovuje povinnosť príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na základe oznámenia za účasti zástupcu obce overiť, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin, a vydať o tom odborné vyjadrenie. Odborné vyjadrenie vydá aj vtedy, ak vykonané overenie nasvedčuje tomu, že nie je podozrenie zo spáchania trestného činu,

- táto povinnosť predpokladá fyzickú prítomnosť zamestnancov orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a zástupcu obce na mieste, kde je nezákonne umiestnený odpad, čo môže spôsobiť ohrozenie ich bezpečnosti, resp. to môže spôsobiť šírenie koronavírusu Covid-19,

- aby sa počas pandémie Covid-19 takéto overenie nemuselo uskutočniť, stanovila novela zákona o odpadoch s účinnosťou od 9. apríla 2020, že na úseku nezákonného umiestnenia odpadu podľa § 15 zákona o odpadoch sa overenie toho, či došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu, odkladá až do zrušenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19,

- súčasne bola stanovená aj výnimka - tento odklad neplatil, ak išlo o nezákonné umiestnenie odpadu, pri ktorom mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia,

- v tomto prípade je záujem štátu na ochrane životného prostredia, ale aj života a zdravia ľudí tak dôležitý, resp. významný, že je potrebné uskutočniť overenie nezákonne umiestneného odpadu aj v čase pandémie Covid-19,

- prechodné ustanovenie v § 135h ods. 1 s účinnosťou od 5. 8. 2020 už neupravuje odklad overenia toho, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol alebo nebol spáchaný trestný čin, ale upravuje, že takéto overenie sa aj za účasti zástupcu obce má uskutočniť, ale iba v nevyhnutnom rozsahu. Za nevyhnutný rozsah by sa dal považovať taký rozsah, aby bol účel tohto overenia dosiahnutý, resp. splnený, teda preverenie stavu nezákonne uloženého odpadu,

- novela zákona o odpadoch s účinnosťou od 9. 4. 2020 v § 135h ods. 2 vo vzťahu k nezákonne umiestnenému odpadu pôvodne stanovila, že lehota na odstránenie nezákonne uloženého


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: