dnes je 14.4.2024

Input:

135/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov

135/2004 Z.z.
[zrušené č. 371/2015 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. februára 2004
o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. o) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z.z. (ďalej len zákon ) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)  podrobnosti o dekontaminácii polychlórovaných bifenylov,
b)  referenčné metódy zistenia obsahu polychlórovaných bifenylov v dekontaminovaných zariadeniach, objektoch, materiáloch a kvapalinách,
c)  spôsob označovania vstupu do priestoru, v ktorom je kontaminované zariadenie umiestnené, spôsob označovania dekontaminovaných zariadení a technické požiadavky pre metódy zneškodnenia polychlórovaných bifenylov okrem spaľovania.
§ 2
(1)  S kontaminovanými zariadeniami a s polychlórovanými bifenylmi v nich obsiahnutých sa počas dekontaminácie nakladá ako s nebezpečnými odpadmi.
(2)  Dekontaminácia zariadenia sa vykonáva tak, aby po jej skončení bolo zariadenie preukázateľne zbavené polychlórovaných bifenylov. Pri dopĺňaní novej prevádzkovej kvapaliny, pri jej úprave alebo výmene alebo pri akejkoľvek činnosti alebo údržbe zariadenia sa dbá na to, aby nemohlo dôjsť k opakovanej kontaminácii polychlórovanými bifenylmi.
§ 3
(1)  Zisťovanie obsahu polychlórovaných bifenylov sa vykonáva
a)  referenčnou metódou na stanovenie polychlórovaných bifenylov v ropných výrobkoch a v použitých olejoch, 1)
b)  referenčnou metódou na stanovenie polychlórovaných bifenylov v izolačných kvapalinách.2)
(2)  Zisťovanie obsahu polychlórovaných bifenylov možno vykonať len v laboratóriách so zavedeným systémom kvality.3)
§ 4
(1)  Označenie vstupu do priestoru, v ktorom je kontaminované zariadenie umiestnené, tvorí označenie vchodu do objektu, v ktorom je kontaminované zariadenie umiestnené, a označenie kontaminovaného zariadenia.4)
(2)  Na označenie vchodu do objektu, v ktorom je kontaminované zariadenie umiestnené, sa používa reliéfny alebo rytý štítok jasnej červenej farby s výstražným bielo-čiernym okrajom veľkosti 21 cm x 15 cm, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(3)  Na označenie kontaminovaného zariadenia sa použí- va reliéfny alebo rytý štítok jasnej červenej farby s výstražným bielo-čiernym okrajom veľkosti 13 cm x 10 cm, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Štítok sa umiestňuje na viditeľné miesto na kontaminovanom zariadení.
(4)  Na označenie dekontaminovaného zariadenia sa používa reliéfny alebo rytý štítok bielej farby s výstražným bielo-čiernym okrajom veľkosti 13 cm x 10 cm, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3; štítok sa umiestni tak, aby nahradil štítok podľa odseku 3.
§ 5
Zneškodnenie polychlórovaných bifenylov sa vykonáva takým spôsobom, že sa rozložia alebo nevratne transformujú tak, že už nie sú preukázateľné vlastnosti perzistentných organických látok; pritom sa musí dosiahnuť účinnosť 99, 9999 %.
§ 6
Touto vyhláškou sa transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 4.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda