dnes je 14.4.2024

Input:

126/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb, v znení účinnom k 15.4.2013

126/2004 Z.z.
[zrušené č. 371/2015 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. februára 2004
o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
209/2005 Z.z.
1. 6. 2005
mení dopĺňa § 2, § 13 a prílohu č. 4
85/2013 Z.z.
15. 4. 2013
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) podľa § 68 ods. 3 písm. b) až d) a i) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z.z. (ďalej len zákon ) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a) podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení autorizovanej činnosti a o obsahu a spôsobe overovania odbornej spôsobilosti,
b) obsah a spôsob vedenia registra odborne spôsobilých osôb na autorizáciu,
c) obsah a spôsob vedenia registra osôb, ktorým bola udelená autorizácia,
d) prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a udelenia autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie,
e) podrobnosti o postupe pri ustanovovaní oprávnených osôb,
f) náležitosti odborného posudku,
g) podrobnosti o podmienkach výkonu posudkovej činnosti,
h) podrobnosti o vedení registra oprávnených osôb.
Autorizácia
§ 2
Technické a materiálne zabezpečenie
(1) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadových olejov sú uvedené v prílohe č. 2.
(3) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti spracovania starých vozidiel sú uvedené v prílohe č. 3.
(4) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti spracovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 3
Personálne zabezpečenie
Na personálne zabezpečenie autorizovanej činnosti sa vyžaduje
a) vytvorenie vhodnej organizačnej a kvalifikačnej štruktúry,
b) určenie riadiacich a odborných kompetencií a kvalifikačných požiadaviek,
c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby, 1)
d) opis vykonávaných pracovných činností,
e) konkretizácia osobnej zodpovednosti za jednotlivé pracovné činnosti podľa písmena d).
§ 4
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilostina autorizáciu
(1) Odborná spôsobilosť na autorizáciu sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby o overenie odbornej spôsobilosti na autorizáciu, ktorú zasiela ministerstvu.
(2) Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na autorizáciu obsahuje
a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia a údaje o bydlisku,
b) údaje o súčasnej pracovnej činnosti žiadateľa,
c) názov činnosti, na ktorú sa žiada overenie odbornej spôsobilosti na autorizáciu.
(3) K žiadosti podľa odseku 2