Input:

§ 113 - Konanie

6.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10 § 113 - Konanie

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 113

Konanie

(1) Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, na konanie sa podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.148)


Komentár k odseku 1

Ustanovene § 113 v odseku 1 stanovuje základné pravidlo pre vyjadrenie vzťahu Správneho poriadku a zákona o odpadoch v procesných ustanoveniach. Toto pravidlo hovorí, že Správny poriadok ako základný predpis upravujúci konanie orgánov verejnej správy sa vťahuje aj na konania podľa zákona o odpadoch. Súčasne je ale doplnená výnimka – to platí, len ak zákon o odpadoch výslovne pôsobnosť Správneho poriadku nevylučuje, takéto vylúčenie je v odseku 2.

(2) Všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú na:

 1. vydávanie programu Slovenskej republiky, programu kraja podľa § 9,
 2. vydávanie potvrdenia podľa § 97 ods. 13, 14 a § 24 ods. 5 a 9,
 3. registráciu podľa § 98,
 4. vydávanie vyjadrenia podľa § 15 ods. 5 a § 99,
 5. rozhodnutie podľa § 114a ods. 1,
 6. konania podľa siedmej časti tohto zákona,
 7. rozhodovanie podľa § 106 písm. c),
 8. konanie podľa § 95, 96, 100 až 102,
 9. konanie o zápise, zmene a výmaze výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 30,
 10. konanie o neexistencii vozidla podľa § 68,
 11. rozhodovanie v prípade pochybností, či výrobok je, alebo nie je obalom (§ 105 ods. 2 písm. x) ),
 12. rozhodovanie podľa § 111 ods. 4,
 13. rozhodovanie o poskytovaní prostriedkov z Recyklačného fondu podľa § 129,
 14. vydanie písomného potvrdenia v súlade s ustanoveniami § 24 ods. 5 pre určenie rozsahu disponovania s prostriedkami účelovej finančnej rezervy,
 15. zápis do Registra koordinačných centier podľa § 94a a výmaz z Registra koordinačných centier podľa § 94b,
 16. konanie podľa § 97 ods. 1 písm. x),
 17. konanie a rozhodnutie podľa § 114c s výnimkou doručovania rozhodnutia,148a)
 18. určenie spôsobu plnenia povinností koordinačnému centru ministerstvom podľa § 31 ods. 12 písm. e)
 19. vydanie poverenia podľa § 135h ods. 4 a 5.


Komentár k odseku 2

Odsek 2 vo všeobecnosti ustanovuje, na ktoré konania podľa zákona o odpadoch sa nevzťahuje Správny poriadok. V tých prípadoch, kedy je Správny poriadok vylúčený, stanovuje procesné pravidlá, okrem pravidiel o miestnej príslušnosti, priamo zákon o odpadoch.

Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na vydávanie osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti a na vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ako ani na konanie vedúce k vydávaniu týchto osvedčení (napr. podávanie žiadostí o skúšku, výzvy na doplnenie žiadostí) a ani na prípadnú zmenu a zrušenie týchto osvedčení. V prípade vydávania osvedčení a ich následných zmien, predĺženia alebo zrušenia teda nejde o rozhodnutia v zmysle správneho poriadku a predpisy o správnom konaní sa na takéto konanie nevzťahujú. Túto skutočnosť je potrebné nanovo jasne definovať.

Od 1. 1. 2018 sa doplnili písmená o) až q), ktorými sa dopĺňajú ďalšie konania, na ktoré sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

Doplnením nového písmena r) sa na určenie spôsobu plnenia povinností koordinačnému centru ministerstvom podľa § 31 ods. 12 písm. e) nevzťahuje správny poriadok.

Výnimka z použitia všeobecných predpisov o správnom konaní sa vzťahuje aj na situácie upravené v prechodnom ustanovení § 135h ods. 4 a 5, ktoré sa týkajú krízovej situácie.

(3) Odvolanie podané proti rozhodnutiu o zneškodnení odpadu v mimoriadnych prípadoch podľa § 17 ods. 1 písm. j) nemá odkladný účinok.


Komentár k odseku 3

Odvolanie ako riadny opravný účinok štandardne vyvoláva odkladný účinok napadnutého rozhodnutia. Pri rozhodnutí o zneškodnení odpadu v mimoriadnych prípadoch, ak ide o zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov, je ale vykonanie tohto rozhodnutia tak dôležité, a to aj z časového hľadiska, že zákon v tomto prípade vylučuje odkladný účinok odvolania. Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodne o zneškodnení použitých polychlórovaných bifenylov, ten, komu to bolo uložené, môže podať odvolanie, ale súčasne musí rozhodnutie aj neprávoplatné vykonať.

(4) Účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c), d), j) až n), p) až v) je vždy aj obec, na ktorej území sa činnosť vykonáva alebo zamýšľa vykonávať, alebo na ktorej území je zariadenie umiestnené, alebo sa zamýšľa umiestniť.


Komentár k odseku 4

Predmetné ustanovenie priznáva obci postavenie účastníka konania vo vymenovaných prípadoch. Text, ktorý bol uvedený za vymenovanými ustanoveniami, bol vypustený, nakoľko bol nadbytočný, pretože nebol úplne súladný s týmito vymenovanými ustanoveniami a do určitej miery znamenal obmedzenie prípadov, kedy sa obci priznáva účastníctvo konania.

(5) Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty vykonáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva alebo viaceré orgány štátnej správy odpadového hospodárstva a nedôjde medzi nimi k dohode, kto konanie dokončí, je na dokončenie konania príslušný najbližší spoločný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyššieho stupňa; ak je však jedným z týchto orgánov inšpekcia, konanie dokončí inšpekcia; ak sú týmito orgánmi jeden alebo viac okresných úradov a okresný úrad v sídle kraja, konanie dokončí okresný úrad v sídle kraja.


Komentár k odseku 5

Odsek 5 upravuje pravidlo pozitívneho kompetenčného sporu, ak by na konanie boli príslušné viaceré orgány štátnej správy odpadového hospodárstva. Konanie vykoná ten, kto začal konať ako prvý. Ak by začali súčasne, zákon preferuje ich dohodu, inak konanie vykoná ich spoločný najbližší nadriadený orgán s tým, že zákon uprednostňuje vykonanie konania SIŽP.

(6) Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri preprave odpadu určená miestom určenia odpadu.


Komentár k odseku 6

Odsek 6 stanovuje miestnu príslušnosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva pri preprave odpadu.

(7) Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri udeľovaní súhlasu na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) určená:

 1. sídlom podnikateľa, ak ide o právnickú osobu alebo
 2. miestom podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa.


Komentár k odseku 7

Odsek 7 stanovuje miestnu príslušnosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva pri udeľovaní súhlasu na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením.

(8) Zo žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva musí byť najmä zrejmé, kto ju podáva, akých druhov odpadov a akej činnosti patriacej do odpadového hospodárstva sa týka a čo sa navrhuje.


Komentár k odseku 8

Odsek 8 stanovuje všeobecné a základné náležitosti žiadosti – v zásade musí byť zrejmé, kto žiadosť podáva, teda jednoznačná identifikácia žiadateľa, akých druhov odpadov sa týka podľa Katalógu odpadov, akej činnosti v rámci odpadového hospodárstva sa týka a čo sa navrhuje, teda, čo žiadateľ žiada.

(9) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva príslušný na vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c) až g), j) a o), potvrdenia podľa § 97 ods. 12, vyjadrenia podľa § 99 ods. 1 písm. a) až c) a potvrdenia podľa § 108 písm. b) je v integrovanom povoľovaní123) dotknutým orgánom.


Komentár k odseku 9

Integrované povolenie je podľa § 19 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov povolenie, ktoré


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: