Input:

§ 103 - Informačný systém odpadového hospodárstva

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6 Šiesty oddiel

8.6.1 § 103 - Informačný systém odpadového hospodárstva

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Odsek 21 nadobúda účinnosť 1. 7. 2021

§ 103

Informačný systém odpadového hospodárstva

(1) Informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len „informačný systém”) zriaďuje a spravuje ministerstvo. Prevádzku informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená organizácia. Informačný systém sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.


Komentár k odseku 1

Definuje sa informačný systém odpadového hospodárstva, jeho zriaďovateľ a správca.

(2) Povinná osoba na účely tohto zákona je osoba, ktorej ukladá tento zákon

a) evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť,

b) inú povinnosť súvisiacu s informačným systémom .


Komentár k odseku 2

Na účely informačného systému odpadového hospodárstva sa definuje povinná osoba.

(3) Miestom výskytu odpadu na účely tohto zákona sa rozumie miesto, na ktorom odpad fyzicky vzniká, nakladá sa s ním alebo sa tam nachádza. Každé miesto výskytu odpadu je jednoznačne identifikovateľné pomocou priradeného identifikátora. Ak je miestom výskytu odpadu sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa, identifikuje sa identifikačným číslom organizácie.


Komentár k odseku 3

Na účely informačného systému odpadového hospodárstva sa definuje miesto výskytu odpadu.

(4) Informačný systém slúži najmä na

a) evidenciu a publikovanie programových dokumentov odpadového hospodárstva,

b) účely úkonov orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vo veciach

1.registrácie výrobcov vyhradených výrobkov a súvisiacich činností,

2.udeľovania autorizácií a súvisiacich činností,

3.udeľovania súhlasov a súvisiacich činností,

4.vykonávania registrácií a súvisiacich činností,

5.vydávania vyjadrení a súvisiacich činností,

6.vydávania osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti a súvisiacich činností,

7.vydávania osvedčení na autorizovanú činnosť,

c) podávanie námietok, udeľovanie súhlasov a vymedzenie podmienok pri cezhraničnom pohybe odpadov,

d) podporu kontrolnej činnosti,

e) vedenie registrov,

f) evidenciu údajov povinných osôb,

g) zber a vyhodnocovanie údajov od povinných osôb,

h) elektronizáciu komunikácie medzi povinnými osobami a orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva.


Komentár k odseku 4

Cieľom zavedenia informačného systému odpadového hospodárstva je zabezpečiť elektronizáciu služieb v oblasti odpadového hospodárstva. Zavedením elektronizácie bude vytvorené prostredie pre efektívnu elektronickú komunikáciu, ktorá zabezpečí: vytvorenie elektronického komunikačného rozhrania pre podporu plnohodnotnej zabezpečenej elektronickej komunikácie v oblasti odpadového hospodárstva, vybudovanie integračnej platformy, ktorá zabezpečí integráciu vnútorných rezortných informačných systémov, vytvorenie integračného rozhrania pre informačné systémy tretích strán, vytvorenie integračného rozhrania pre spoločné moduly ústredného portálu verejnej správy.

(5) Informačný systém obsahuje

a) register výrobcov vyhradeného výrobku ,

b) register autorizácií,

c) register osvedčení o odbornej posudkovej činnosti,

d) register zariadení na zneškodňovanie odpadu,

e) register zariadení na zhodnocovanie odpadu,

f) register zariadení na zber odpadov,

g) register zberných dvorov,

h) register zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly,

i) register osôb registrovaných podľa § 98,

j) register orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva,

k) register osvedčení na autorizovanú činnosť,

l) evidenciu údajov o cezhraničnom pohybe odpadov,

m) evidenciu údajov o vnútroštátnej preprave nebezpečného odpadu,

n) evidenciu údajov o nahraných programových dokumentoch,

o) evidenciu údajov o uložených sankciách,

p) evidenciu údajov o elektronickej evidencii odpadov povinných osôb,

q) evidenciu údajov o udelených súhlasoch,

r) evidenciu údajov o vydaných vyjadreniach,

s) evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie prevádzkovateľov zariadení na nakladanie s odpadom,

t) evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie výrobcov vyhradených výrobkov podľa § 27 ods. 4 písm. h),

u) evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie organizácií zodpovednosti výrobcov a tretích osôb podľa § 28 ods. 4 písm. d) prvého bodu,

v) údaje o podaniach podľa tohto zákona vrátane ich obsahu, podávajúcich osobách, spôsobe ich vyriešenia a ostatné súvisiace údaje z referenčných registrov štátnej správy a centrálnych systémov,

w) údaje týkajúce sa zostáv a štatistík plynúcich zo zozbieraných údajov, registrov, evidencií,

x) údaje o činnosti užívateľov informačného systému formou technického žurnálu ich aktivít,

y) údaje potrebné na fungovanie informačného systému a zabezpečenie jeho bezpečnej prevádzky.


Komentár k odseku 5

Vytvorené riešenie jednotného informačného systému odpadového hospodárstva bude poskytovať elektronizáciu výkonu verejnej moci, resp. relevantných činností v zmysle platnej legislatívy a to hlavne v oblastiach:

- evidenčných a ohlasovacích povinností,

- autorizačných činností,

- rozhodovacích činností,

- tvorby a poskytovania referenčných údajov,

- a ďalších procesoch, ktoré sú súčasťou administrácie pri riešení daných úkonov.

(6) V rámci informačného systému sa spracúvajú nevyhnutné osobné údaje a používajú údaje

a) z registratúry ministerstva,

b) z elektronického informačného systému na správu registratúry ministerstva vnútra ,

c) z registra fyzických osôb,

d) z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,

e) z registra adries,

f) zo správy používateľov ministerstva vnútra ,

g) zo správy používateľov ministerstva,

h) z informačných systémov povinných osôb, ktoré si časť alebo celkové evidenčné a ohlasovacie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva plnia pomocou automatizovaných rozhraní informačného systému,

i) z informačných systémov štátnej správy, ktoré obsahujú relevantné údaje vo vzťahu k úseku odpadového hospodárstva,

j) z informačných systémov štátnej správy, ktoré sa využívajú za účelom elektronizácie štátnej správy v súlade s osobitným predpisom.


Komentár k odseku 6

Informačný systém odpadového hospodárstva čerpá z existujúcich registratúr MŽP SR, z iných verejných registrov a informačných systémov verejnej správy, ale to len v rozsahu, ako sa tieto údaje dotýkajú problematiky odpadového hospodárstva.

(7) Povinné osoby zasielajú evidenciu údajov podľa tohto zákona priebežne, najmenej raz za mesiac, elektronicky.


Komentár k odseku 7

Ustanovuje sa povinnosť údaje v informačnom systéme odpadového hospodárstva.

(8) V informačnom systéme sa vedú osobné údaje v rozsahu podľa tohto zákona. Orgány štátnej správy a iné osoby, ktoré využívajú informačný systém, spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu činností vo svojej pôsobnosti alebo na účely plnenia svojich povinností podľa tohto zákona a osobitných predpisov.148) Týmto nie sú dotknuté osobitné predpisy o ochrane osobných údajov. 59)


Komentár k odseku 8

Spracovanie osobných údajov v informačných systémoch je citlivé, preto zákon o odpadoch výslovne obmedzuje ich spracovávanie len v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia svojich povinností v odpadovom hospodárstve.

(9) Registre podľa odseku 5 sa členia na verejnú časť a neverejnú časť, pričom

a) verejnú časť tvoria

1.údaje o povinných osobách v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, rozsah a platnosť registrácie, súhlasu, prípadne iného úradného dokumentu podľa tohto zákona,

2.osobné údaje o fyzických osobách v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje, ak ide o register osvedčení,

b) neverejnú časť tvoria ostatné údaje.


Komentár k odseku 9

Registre vedené v Informačnom systéme odpadového hospodárstva budú verejné a neverejné a zákon upravuje, ktoré údaje sú verejné a z opaku všetky ostatné sú potom neverejné.

(10) Údaje v registroch podľa odseku 5 sú verejné, pokiaľ nie je v odseku 11 uvedené inak okrem písmena c), na ktoré sa vyžaduje písomný súhlas dotknutej osoby.


Komentár k odseku 10

V prípade Registra osvedčení odbornej posudkovej činnosti, keďže môže obsahovať osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú žiadateľmi, tieto údaje bude verejné, ak dotknutá osoba (žiadateľ o osvedčenie) udelí na zverejnenie údajov súhlas.

(11) Údaje v evidenciách podľa odseku 5 písm. k), l), n) až t), v), x) a y) nie sú verejné.


Komentár k odseku 11

Aj keď je register verejný, čo je jeho základný princíp, zákon o odpadoch ustanovuje jeho neverejné evidencie.

(12) V informačnom systéme sa používajú údaje z iných informačných systémov, evidencií a registrov uvedených v odseku 5 v rozsahu potrebnom na výkon činností orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva a colných orgánov v rozsahu podkladov k nimi vykonávaným kontrolám.


Komentár k odseku 12

Stanovuje sa vecný rozsah používania údajov z iných informačných systémov verejnej správy – len v rozsahu potrebnom na výkon činnosti v odpadovom hospodárstve.

(13) Osoby, ktoré spravujú a vedú evidenciu a registre alebo sú držiteľmi údajov tvoriacich registre a evidenciu podľa odseku 5, sú povinné bezodplatne ministerstvu poskytnúť údaje na účely tohto zákona a to nepretržite a automatizovane alebo nepretržite a priamo; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.137)


Komentár k odseku 13

Stanovuje sa postup a technika poskytovania údajov za účelom nepretržitého aktualizovania údajov v informačnom systéme odpadového hospodárstva.

(14) Údaje evidované v informačnom systéme sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak.


Komentár k odseku 14

Stanovuje sa vyvrátiteľná právna domnienka o úplnosti údajov a o tom, že zodpovedajú skutočnosti.

(15) Údaje sa v informačnom systéme uchovávajú

a) päť rokov po skončení platnosti dokladu, ktorý oprávňuje k vykonávaniu činnosti, ak ide o podanie a súvisiace údaje, na základe ktorých sa vydalo osvedčenie, súhlas, rozhodnutie alebo iný úradný dokument oprávňujúci k činnosti; ak sa platnosť tohto oprávnenia predlžuje, údaje v informačnom systéme sa uchovávajú päť rokov po skončení posledného predĺženia,

b)


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: