dnes je 29.2.2024

Input:

§ 94 - Zrušenie a zánik autorizácie

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.6 § 94 – Zrušenie a zánik autorizácie

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 94

Zrušenie a zánik autorizácie

(1) Ministerstvo autorizáciu na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zruší, ak:

  1. držiteľ autorizácie o to požiada,
  2. dedič nepostupuje podľa odseku 7,
  3. ustanovená odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť prestala spĺňať požiadavku odbornej spôsobilosti,
  4. držiteľ autorizácie prestane spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia,
  5. držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú spracovateľskú činnosť v lehote do 12 mesiacov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej spracovateľskej činnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie, alebo
  6. držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2 alebo v oznámení podľa § 93 ods. 1,