dnes je 24.2.2024

Input:

§ 90 - Podmienky udelenia autorizácie

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.2 § 90 – Podmienky udelenia autorizácie

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 90

Podmienky udelenia autorizácie

(1) Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť fyzickej osobe - podnikateľovi je:

a) bezúhonnosť,

b) trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo bydlisko v niektorom z členských štátov alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru,

c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ak ňou nie je sám žiadateľ o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť alebo jeho zodpovedný zástupca,122)

d) technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti,

e) zabezpečenie systému zmluvných vzťahov.


Komentár k odseku 1

V odseku 1 sú stanovené požiadavky a podmienky na udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť pre fyzickú osobu