dnes je 29.2.2024

Input:

§ 100 - Vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5 Piaty oddiel - Odborná posudková spôsobilosť

8.5.1 § 100 – Vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 100

Vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti

(1) Súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa tohto zákona je v ustanovených prípadoch (§ 105 ods. 3 písm. v)) odborný posudok osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov.


Komentár k odseku 1

Odborný posudok sa vyžaduje, ak ide o podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení autorizovanej spracovateľskej činnosti a o obsahu a spôsobe overovania odbornej spôsobilosti, zabezpečenie systému zmluvných vzťahov, obsah a spôsob vedenia registra odborne spôsobilých osôb na