dnes je 14.4.2024

Input:

403/1990 Zb., Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd, v znení účinnom k 1.1.1993

403/1990 Zb.
ZÁKON
z 2. októbra 1990
o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
458/1990 Zb.
1. 11. 1990
dopĺňa § 4 a § 15
528/1990 Zb.
1. 1. 1991
ruší § 24 bod 1
137/1991 Zb.
15. 4. 1991
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
264/1992 Zb.
1. 1. 1993
mení § 5 a § 8
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
PREDMET ÚPRAVY
§ 1
Zákon sa vzťahuje na následky majetkových krívd spôsobených fyzickým a súkromným právnickým osobám odňatím vlastníckeho práva k nehnuteľným, prípadne hnuteľným veciam podľa vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb. o opatreniach týkajúcich sa niektorých vecí užívaných organizáciami socialistického sektoru, podľa zákona č. 71/1959 Zb. o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku, a znárodnením zoštátnením na základe výmerov niektorých odvetvových ministerstiev, vydaných po roku 1955 a odvolávajúcich sa na znárodňovacie predpisy z roku 1948. 1) Za odňatie vlastníckeho práva podľa tohto zákona sa považuje aj prechod vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy podľa § 4 ods. 1 a 2 vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb.
§ 2
Zmiernenie následkov majetkových krívd podľa tohto zákona spočíva vo vydaní veci fyzickej alebo súkromnej právnickej osobe, ktorej bola odňatá (ďalej len „vlastník”) na základe predpisov uvedených v § 1, v poskytnutí peňažnej náhrady (§ 14) alebo vo vydaní kúpnej ceny (§ 15) alebo v doplatku rozdielu medzi peňažnou náhradou a kúpnou cenou (§ 16).
§ 3
Ďalšie oprávnené osoby
(1) Ak vlastník zomrel alebo ak bol vyhlásený za mŕtveho, vydá sa odňatá vec ďalším oprávneným osobám v tomto poradí:
a) dedič zo závetu, ak sa dožil dňa účinnosti tohto zákona;
b) deti vlastníka a jeho manžel, ktorý žije ku dňu účinnosti tohto zákona; ak niektoré z detí vlastníka v deň účinnosti tohto zákona nie je nažive, sú na jeho mieste oprávnenými osobami jeho deti, a ak nie je nažive niektoré z nich, jeho potomci;
c) rodičia vlastníka, ak nie sú nažive osoby uvedené pod písmenom b), ktorí sa dožili dňa smrti vlastníka;
d) súrodenci, ktorí žijú ku dňu účinnosti tohto zákona.
V prípade, že niektorý zo súrodencov ku dňu účinnosti tohto zákona nežije, sú oprávnenými osobami na jeho mieste jeho žijúce deti.
(2) Ak osôb uvedených v odseku 1 niet, vydá sa odňatá vec dedičovi vlastníka, a ak nie je nažive, jeho žijúcim deťom.
(3) Ak odňatá vec patrila do spoluvlastníctva viacerých osôb, sú oprávnenými osobami spoluvlastníci podľa výšky svojich podielov; ak niektorý z nich nežije, spravuje sa poradie ďalších na jeho mieste oprávnených osôb podľa odsekov 1 a 2.
DRUHÁ ČASŤ
VYDANIE VECI
§ 4
(1) ) Vydanie podľa § 2 a 3 sa týka vecí, ktoré držali ku dňu účinnosti tohto zákona právnické osoby (ďalej len „povinná osoba”), s výnimkou cudzích štátov, podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou 2) a obchodných spoločností, 3) ktorých spoločníkmi sú výhradne fyzické osoby. Táto výnimka však neplatí, ak ide o veci nadobudnuté od právnických osôb po 1.októbri 1990.
(2) Povinnými osobami sú aj fyzické osoby, ktoré nadobudli vec od štátu, ktorý získal oprávnenie s ňou nakladať za okolností uvedených v § 1 zákona, a to v prípadoch, keď tieto osoby nadobudli vec buď v rozpore s vtedy platnými predpismi, alebo na základe protiprávneho zvýhodnenia osoby nadobúdateľa, ďalej aj osoby blízke týmto osobám, pokiaľ na ne