dnes je 20.6.2024

Input:

155/2008 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat, v znení účinnom k 15.2.2008

155/2008 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2008
o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
350/2008 Z.z.
15. 2. 2008
mení a dopĺňa § 1, § 2, § 9, § 10, § 11
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády podľa osobitného predpisu1) upravuje podmienky poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat2) (ďalej len „platba”).
(2) Platba sa poskytuje na podopatrenia zlepšenia životných podmienok v chove
a) hydiny,
b) hovädzieho dobytka
1. zlepšenie prirodzeného správania zvierat
1.1 voľným chovom ustajnených dojníc,
1.2 maštaľným výkrmom dobytka,
2. zlepšenie prirodzeného materského správania kráv,
c) ošípaných,
d) oviec.
(3) Podopatrenie v odseku 2 písm. b) bode 1.1 nemožno kombinovať na tých istých zvieratách s podopatrením v odseku 2 písm. b) druhom bode.
§ 2
Podmienky poskytovania platby
(1) Žiadosť o platbu môže podať osoba2a) (ďalej len „žiadateľ”) ktorá
a) má zaradenú žiadosť do opatrenia podľa osobitného predpisu,3)
b) vykonáva poľnohospodársku činnosť.4)
(2) Platbu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a) dodržiava dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky5) a základné požiadavky hospodárenia,6)
b) sa zaviaže čestným vyhlásením dodržiavať záväzok,7)
c) má evidované zvieratá podľa § 1 ods. 2 písm. b) až d) v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat,8)
d) zabezpečí najneskôr do konca druhého roku záväzku vyškolenie zamestnanca, ktorý absolvuje akreditovaný školiaci kurz týkajúci sa životných podmienok zvierat, a zároveň vyškolenie zamestnancov ku zvieratám zaradeným do podopatrenia podľa § 1 ods. 2 písm. b) bodu 2 a písm. c) a d) prostredníctvom akreditovaného kurzu zameraného na špeciálnu starostlivosť o zvieratá.
(3) Žiadateľ predkladá žiadosť o platbu spolu s identifikačným listom9) Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra”) do 15. mája príslušného kalendárneho roka každoročne počas trvania záväzku.
(4) Žiadosť o platbu obsahuje
a) počet dobytčích jednotiek10) vymedzených podľa § 1 ods. 2, na ktoré sa požaduje platba,
b) registračné číslo chovu, na ktorý sa požaduje platba, ak ide o žiadosť podľa § 1 ods. 2 písm. a), alebo zoznam zvierat, na ktoré sa požaduje platba, ak ide o žiadosť podľa § 1 ods. 2 písm. b) a d), ktorý obsahuje čísla ušných značiek zvierat zaradených do chovu podľa § 1 ods. 2 písm. b) a d) a identifikáciu individuálneho registra,
c) overenú kópiu dokladu o zaevidovaní chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, ak ide o žiadosť podľa § 1 ods. 2 písm. b) až d),
d) čestné vyhlásenie podľa odseku 2 písm. b), ktoré predkladá žiadateľ pri podávaní prvej žiadosti o platbu.
(5) Zviera uvedené v zozname podľa odseku 4 písm. b) je možné nahradiť iným zvieraťom, ktoré je evidované podľa odseku 2 písm. c), najneskôr do 20 dní od vyradenia z chovu alebo úhynu nahrádzaného zvieraťa. Oznámenie o nahradení sa zašle agentúre do piatich dní odo dňa náhrady a obsahuje číslo ušnej značky