dnes je 14.4.2024

Input:

469/2002 Z.z., Zákon o environmentálnom označovaní výrobkov, v znení účinnom k 1.12.2012

469/2002 Z.z.
ZÁKON
z 25. júna 2002
o environmentálnom označovaní produktov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
469/2002 Z.z.
1. 5. 2004
mení §9 ods. 4 písm. b) a ods. 6 písm. b), §10 až §13 a §14 ods. 2 písm. d)
587/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 16 ods. 5
217/2007 Z.z.
1. 6. 2007
mení 40 novelizačných bodov
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 9 a § 16
351/2012 Z.z.
1. 12. 2012
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky a postup pri udeľovaní a používaní značky „Environmentálne vhodný produkt” (ďalej len „národná environmentálna značka”),
b) pôsobnosť orgánov štátnej správy pri udeľovaní značky „Environmentálna značka EÚ”.1a)
c) zodpovednosť za porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.1a)
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na označovanie nápojov a potravín 1) ani na označovanie liekov a zdravotníckych pomôcok určených len na odborné použitie alebo na použitie pod odborným dohľadom, alebo na lekársky predpis. 2)
§ 2
Základné pojmy
(1) Na účely tohto zákona
a) produktom je výrobok alebo služba,
b) skupinou produktov je súbor produktov, ktoré slúžia na podobné účely a sú si podobné z hľadiska ich používania alebo majú podobné funkčné vlastnosti z hľadiska ich vnímania zo strany spotrebiteľov,
c) kľúčovým environmentálnym aspektom je taký environmentálny aspekt, 3) ktorý sa určí identifikáciou tých kategórií vplyvov na životné prostredie, ku ktorým z perspektívy životného cyklu prispieva sledovaný produkt najvýznamnejšie,
d) životným cyklom produktu sú navzájom prepojené štádiá systému produktu od získavania surovín alebo obnovy prírodných zdrojov cez výrobu a distribúciu produktu až po jeho spotrebu a konečné zneškodnenie,
e) posudzovaním zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti konkrétneho produktu zodpovedajú osobitným podmienkam na udelenie národnej environmentálnej značky podľa tohto zákona.
(2) Národnou environmentálnou značkou je značka, ktorou sa na základe overenia postupom ustanoveným týmto zákonom osvedčuje, že príslušný produkt spĺňa nadštandardné požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia oproti iným produktom z tej istej skupiny produktov.
§ 3
Všeobecné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky
(1) Národná environmentálna značka môže byť udelená len produktu, ktorý je uvedený na trh a vyhovuje základným environmentálnym požiadavkám podľa § 4, ako aj kritériám a požiadavkám podľa § 5.
(2) Kritériá a požiadavky podľa § 5 sa ustanovia pre skupinu produktov. Skupina produktov môže byť ďalej rozdelená na podskupiny produktov s príslušnou úpravou kritérií, so zohľadnením špecifických vlastností produktov v záujme zvýšenia ich priaznivého vplyvu na životné prostredie.
(3) Na to, aby skupina produktov mohla byť zaradená do schémy environmentálneho označovania produktov, musí spĺňať tieto všeobecné podmienky:
a) predstavuje významný objem predaja a obchodu na vnútornom trhu,
b) má v jednom štádiu alebo vo viacerých štádiách životného cyklu významný vplyv na životné prostredie v globálnom alebo regionálnom rozsahu alebo všeobecného charakteru,
c) predstavuje významný potenciál na zlepšenie životného prostredia prostredníctvom spotrebiteľského výberu, ako aj stimuláciou výrobcov a predávajúcich 4) na hľadanie konkurenčných výhod ponúkaním produktov, ktoré sú spôsobilé na udelenie národnej environmentálnej značky,
d) významná časť obratu z predaja produktu sa získa z predaja určeného na