dnes je 17.4.2024

Input:

23/2008 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare

23/2008 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. januára 2008,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Parížske močiare (ďalej len „chránené vtáčie územie”) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov chriašteľa malého, trsteniarika tamariškového, kačice chrapľavej, včelárika zlatého, bučiačika močiarneho, kane močiarnej a husi divej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Gbelce, Maďarský Svodín, Nová Vieska, Strekov.
(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 376,58 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.
§ 2
(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 považuje
a) zasahovanie do pobrežnej alebo vodnej vegetácie od 1. marca do 15. augusta okrem údržby objektov alebo zariadení potrebných pre správu vodných tokov podľa osobitného predpisu,1)
b) kosenie porastov trstiny, pálky alebo ostrice, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
c) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení,
d) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov2) alebo ostatných zatrávnených plôch,2
e) mechanizované kosenie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. mája do 31. júla spôsobom od okrajov do stredu,
f) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,3)
g) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,
h) pozemná aplikácia pesticídov alebo priemyselných hnojív na existujúcich trvalých trávnych porastoch okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,
i) pozemná aplikácia pesticídov alebo priemyselných hnojív na pozemkoch dočasne nevyužívaných na rastlinnú výrobu2) od 15. marca do 30. júna okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,
j) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.
(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje
a) vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 1 písm. a), b), e), f) alebo g),
b) lov rýb od 15. marca do 30. júna,
c) čerpanie vody do pojazdných cisterien.
(3) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 4 považuje
a) vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 1 písm. c), g) alebo h),
b) rekultivácia ťažobných stien po ťažbe piesku alebo hliny, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,