dnes je 17.4.2024

Input:

100/2002 Z.z., Zákon o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia

100/2002 Z.z.
ZÁKON
z 30. januára 2001
o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je utvoriť podmienky na plnenie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, 1) najmä na zachovanie urbanizovaného priestoru historického jadra Banskej Štiavnice a okolia, zachovanie existujúcich architektonických, umelecko-historických a technických pamiatok v ich pôvodnom prírodnom prostredí, na zabezpečenie obnovy a oživenia stredovekého historického mesta Banská Štiavnica pri súčasnom zachovaní jeho pôvodnosti a celistvosti.
§ 2
Vymedzenie územia
Tento zákon sa vzťahuje na katastrálne územie mesta Banská Štiavnica a na katastrálne územia obcí Banská Belá, Banský Studenec, Dekýš, Hodruša-Hámre, Ilija, Podhorie, Repište, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Voznica, Vyhne, na ktorých sa nachádzajú technické pamiatky zapísané v Zozname svetového dedičstva.2)
§ 3
Správa vymedzeného územia
Správu vymedzeného územia (§ 2) vykonáva mesto Banská Štiavnica, ďalšie obce uvedené v § 2, ako aj miestne orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov.3)
§ 4
Zabezpečenie ochrany a rozvoja vymedzeného územia
(1) Vláda Slovenskej republiky v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy utvára technicko-organizačné a ekonomické podmienky na ochranu a rozvoj vymedzeného územia (§ 2), najmä
a) napomáha pri zachovaní a rozvoji administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia Banskej Štiavnice v rámci Slovenskej republiky,
b) prerokúva a schvaľuje programy podpôr na obnovu a oživenie historického jadra Banskej Štiavnice, na záchranu a zachovanie ohrozených architektonických a technických pamiatok, na ochranu pôvodného prírodného prostredia vymedzeného územia, ako aj na budovanie potrebnej technickej a sociálnej infraštruktúry (ďalej len „podporný program”).
(2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s mestom Banská Štiavnica a s ďalšími obcami (§ 2) vypracúva podporné programy podľa odseku 1 písm. b) a zabezpečuje ich koordináciu a kontrolu uskutočňovania.
(3) Ústredné orgány štátnej správy spolupracujú pri vypracúvaní podporných programov a technicky, organizačne a ekonomicky sa podieľajú na ich plnení.
(4) Mesto Banská Štiavnica okrem povinností uvedených v osobitnom zákone4) zabezpečuje, aby
a) stavebná činnosť na území mesta Banskej Štiavnice zachovávala, obnovovala a dotvárala objekty vo vymedzenom území, pričom táto činnosť sa musí vykonávať na vysokej architektonickej a technickej úrovni a musí zachovávať historický charakter prostredia. Nová výstavba musí harmonicky dotvárať pôvodný historický, architektonický, krajinný a urbanistický výraz Banskej Štiavnice. Kompozičné a výškové usporiadanie novej výstavby nesmie v diaľkových pohľadoch rušivo ovplyvňovať panorámu a siluety dominánt pamiatkovej rezervácie, 5)
b) hospodárska činnosť v Banskej Štiavnici svojím charakterom, dopravnými a priestorovými nárokmi a akýmkoľvek znečisťovaním prostredia rušivo nevplývala na krajinný, architektonický a urbanistický ráz mesta,
c) príprava a uskutočňovanie všetkých