dnes je 15.4.2024

Input:

26/2008 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Medzibodrožie

26/2008 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. januára 2008,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Medzibodrožie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Medzibodrožie (ďalej len „chránené vtáčie územie”) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, bociana čierneho, brehule hnedej, bučiačika močiarneho, bučiaka trsťového, ďatľa hnedkavého, ďatľa prostredného, haje tmavej, hrdličky poľnej, bučiaka nočného, chochlačky bielookej, chriašteľa malého, chriašteľa poľného, kačice chrapľavej, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, kane popolavej, krutihlava hnedého, ľabtušky poľnej, muchárika bielokrkého, muchára sivého, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybára bahenného, rybára čierneho, rybárika riečneho, škovránka stromového, strakoša červenochrbtého, strakoša kolesára, včelára lesného, včelárika zlatého, volavky bielej, volavky purpurovej, volavky striebristej, výrika lesného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Michalovce v katastrálnych územiach Beša, Čičarovce, Drahňov, Ižkovce, Kapušianske Kľačany, Kucany, Malé Raškovce, Oborín, Ptrukša, Veľké Kapušany, Veľké Raškovce a Veľké Slemence a v okrese Trebišov v katastrálnych územiach Bačka, Boľ, Borša, Boťany, Cejkov, Čierna, Kapoňa, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Malý Horeš, Malý Kamenec, Nová Vieska pri Bodrogu, Nový Horeš, Pavlovo, Poľany, Pribeník, Rad, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Véč, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojka, Zatín a Zemplín.
(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 33 753,7 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.
§ 2
(1) Za zakázanú činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 2 považuje vykonávanie obnovnej ťažby holorubným hospodárskym spôsobom1) okrem topoľových monokultúr, porastov jaseňa amerického a agátových porastov.
(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom území, sa považuje
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, haje tmavej a včelára lesného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b) vykonanie úmyselnej obnovnej ťažby, pri ktorej sa na jeden hektár obnovovanej plochy lesného porastu ponechá menej ako tri stromy v rubnom veku na prirodzené dožitie,
c) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
d) pozemné aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov v blízkosti vodných alebo mokraďových biotopov, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
e) zmena druhu pozemku z existujúceho