dnes je 15.4.2024

Input:

285/2004 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje systém úhrady nákladov v krmivárskom sektore

285/2004 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. apríla 2004,
ktorým sa ustanovuje systém úhrady nákladov v krmivárskom sektore
Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
(1) Toto nariadenie ustanovuje systém úhrady nákladov pri posudzovaní dokumentácie pri schvaľovaní doplnkových látok1) v Komisii Európskych spoločenstiev (ďalej len komisia ) a pri schvaľovaní niektorých výrobcov a sprostredkovateľov krmív.2)
(2) Náklady posúdenia dokumentácie o doplnkových látkach uvedených v prílohe č. 1 sa uhrádzajú Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu3) (ďalej len kontrolný ústav ) alebo inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá pôsobí ako spravodajca v schvaľovacom procese doplnkovej látky v komisii.
(3) Náklady pri schvaľovaní niektorých výrobcov a sprostredkovateľov krmív sa uhrádzajú kontrolnému ústavu, ktorý schvaľuje výrobcov a sprostredkovateľov krmív podľa osobitného predpisu.2)
(4) Pri výpočte úhrady nákladov, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 a 3, sa zohľadňujú náklady uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Priama alebo nepriama náhrada úhrady nákladov sa zakazuje. Uplatnenie paušálnej úhrady nákladov pri posudzovaní jednotlivých prípadov sa nepovažuje za nepriamu náhradu.
§ 3
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zašle správu komisii, v ktorej uvedie informácie o
a) určení systému vyberania úhrady nákladov,
b) úrovni úhrady nákladov alebo paušálnych úhradách nákladov podľa § 1 ods. 2 a 3,
c) metóde výpočtu úhrady nákladov, ak sa vypočítavajú podľa prílohy č. 2.
§ 4
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 3.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
 
Mikuláš Dzurinda v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 285/2004 Z.z.
DOKUMENTÁCIA DOPLNKOVÝCH LÁTOK, PRI POVOLENÍ KTORÝCH
SA UHRÁDZAJÚ NÁKLADY
Dokumentácia o doplnkových látkach, ktoré sú predmetom povolenia v spojení s osobou zodpovednou za ich uvedenie do obehu, sa posudzuje v súlade s § 4 ods. 3 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 14973) 1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 393) 2002-100 (oznámenie č. 82/2002 Z.z.).
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 285/2004 Z.z.
ÚPLNÝ ZOZNAM NÁKLADOV, KTORÉ SA ZOHĽADŇUJÚ PRI VÝPOČTE
ÚHRADY NÁKLADOV PODĽA § 1 ODS. 2 A 3
Mzdové náklady
platy vrátane príplatkov tam, kde je to vhodné, dôchodkové (penzijné) náklady, poistné príspevky zamestnancov.
Administratívne náklady
ubytovanie vrátane nájomného, vykurovania, osvetlenia a vody, nábytku, údržby, poistenia, úroku, amortizácie,
všeobecná réžia vrátane kancelárskeho vybavenia, kancelárskych potrieb, poštovného, tlače, telekomunikácií, školenia, predplatného periodík,