dnes je 17.4.2024

Input:

151/2008 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu

151/2008 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2008
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve
formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou
a) prechodnej platby na rajčiaky1) (ďalej len „prechodná platba”),
b) osobitnej platby na ovocie a zeleninu2) (ďalej len „osobitná platba”).
§ 2
Žiadosť o prechodnú platbu a žiadosť o osobitnú platbu môže podať osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť3) na území Slovenskej republiky a ktorá je oprávnená na poskytnutie jednotnej platby na plochu4) (ďalej len „žiadateľ”).
§ 3
(1) Prechodná platba sa poskytne na výmeru pestovaných rajčiakov v kalendárnom roku, najviac však na výmeru, ktorá je uvedená v zmluve5) s prvým spracovateľom,6) ktorý je zaradený na zozname schválených prevádzkovateľov pre príslušný kalendárny rok zverejnenom7) vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(2) Zmluva podľa odseku 1 obsahuje okrem náležitostí uvedených v osobitnom predpise8) najmenšie množstvo rajčiakov na dodanie podľa odseku 4 v tonách. Ak zmluvu uzatvára uznaná organizácia výrobcov alebo skupina výrobcov,9) v zmluve sa osobitne uvedie najmenšie množstvo rajčiakov na dodanie podľa odseku 4 za každého žiadateľa.
(3) Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „agentúra”) upraví sumu prechodnej platby podľa osobitných predpisov,10) ak
a) žiadateľ nedodrží dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky,11)
b) na základe vykonaných kontrol zistí rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú uviedol v žiadosti o prechodnú platbu.
(4) Žiadateľ je povinný dodať prvému spracovateľovi najmenej množstvo rajčiakov zodpovedajúce násobku výmery rajčiakov a minimálnej úrode 20 t/ha. Po dodaní zodpovedajúceho množstva rajčiakov je prvý spracovateľ povinný bezodkladne vystaviť žiadateľovi písomné potvrdenie o dodaní rajčiakov. Žiadateľ predloží agentúre potvrdenie o dodaní rajčiakov do 30. novembra príslušného kalendárneho roka. Potvrdenie o dodaní rajčiakov obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, dodané množstvo rajčiakov, označenie a podpis osoby, ktorá koná za prvého spracovateľa.
§ 4
(1) Osobitná platba sa poskytne na výmeru, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina uvedená v prílohe č. 1 a ktorú žiadateľ uviedol v prílohe žiadosti o jednotnú platbu na plochu podľa osobitného predpisu12) v roku 2007.
(2) Agentúra upraví sumu osobitnej platby podľa osobitných predpisov,10) ak žiadateľ nedodrží dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky.11)
§ 5
(1) Žiadateľ predkladá žiadosť o prechodnú platbu a žiadosť o osobitnú platbu agentúre do 15. mája kalendárneho roka spolu so žiadosťou o jednotnú platbu na plochu.13)
(2) Prílohou žiadosti o prechodnú