dnes je 14.4.2024

Input:

20/2009 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, v znení účinnom k 1.4.2010

20/2009 Z.z.
[zrušené č. 488/2010 Z.z.]
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
zo 14. januára 2009
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
155/2009 Z.z.
1. 5. 2009
mení a dopĺňa poznámky pod čiarou a prílohy 2,3,4
597/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov a prílohy
127/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body a poznámky pod čiarou
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)  Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb,1) ktorými sú
a)  jednotná platba na plochu,2)
b)  platba na dojnicu.3)
c)  osobitná platba na cukor,4)
d)  osobitná platba na ovocie a zeleninu,5)
e)  prechodná platba na rajčiaky.6)
(2)  Žiadosť o priamu platbu (ďalej len „žiadosť”) môže podať Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra”) osoba,7) ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť8) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ”).
(3)  Priame platby podľa odseku 1 sa poskytnú podľa osobitného predpisu.8a)
§ 2
Jednotná platba na plochu
(1)  Jednotná platba na plochu sa poskytne na výmeru obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy vedenú v evidencii pôdnych blokov9) a dielov pôdnych blokov.10)
(2)  Jednotnú platbu na plochu možno poskytnúť žiadateľovi, ak poľnohospodárska pôda
a)  bola obhospodarovaná k 30. júnu 2003,
b)  dosahuje výmeru najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom,
c)  má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená,
d)  je v prípade pestovania konopy osiata odrodami konopy siatej11) oprávnenými na poskytnutie priamych platieb.
e)  je mu k dispozícii k 31. máju kalendárneho roka.
§ 3
Platba na pestovanie energetických plodín
(1)  Platba na pestovanie energetických plodín sa poskytne na plochu energetických plodín12) s výmerou najmenej 0,3 ha poľnohospodárskej pôdy v jednom diele pôdneho bloku.
(2)  Energetickými plodinami sú plodiny, ktoré sa použijú na výrobu produktov na energetické účely13) a na ktoré
a)  má žiadateľ uzavretú zmluvu14s prvým spracovateľom energetických plodín15(ďalej len „prvý spracovateľ”) alebo nákupcom energetických plodín16(ďalej len „nákupca”), ktorý je zapísaný v zozname schválených prevádzkovateľov (ďalej len „zoznam”) pre príslušný kalendárny rok zverejnenom vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník”) do 15. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka, alebo
b)  žiadateľ poskytol písomné vyhlásenie, že ich sám použije vo vlastnom podniku podľa osobitného predpisu17(ďalej len „vyhlásenie o použití vo vlastnom podniku”).
(3)  Zmluva podľa odseku 2 písm. a) vyhotovená v štátnom jazyku okrem náležitostí uvedených v osobitnom predpise18obsahuje
a)  rok zberu energetickej plodiny,
b)  názov a adresu príslušného orgánu členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát”), nákupcu alebo prvého spracovateľa, ak je zmluva uzatvorená s prvým spracovateľom alebo nákupcom z iného členského štátu.
(4)  Platba na pestovanie