dnes je 17.4.2024

Input:

538/2005 Z.z., Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2019

538/2005 Z.z.
ZÁKON
z 27. októbra 2005
o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
276/2007 Z.z.
1. 7. 2007
mení § 25
661/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 25
461/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 47 a § 48
362/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
459/2012 Z.z.
2. 1. 2013
mení a dopĺňa § 42 a § 48
459/2012 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
153/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
153/2013 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa 3 novelizačné body
374/2014 Z.z.
1.1.2015
mení § 48
77/2015 Z.z.
1. 5. 2015
dopĺňa § 34a a § 50c
77/2015 Z.z.
1. 6. 2015
mení § 34a a poznámky pod čiarou
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 6, § 11, § 26, § 30 a poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 11, § 34, § 41 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) uznávanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd,
b) využívanie a ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,
c) uznávanie klimatických podmienok vhodných na liečenie a ich ochranu,
d) podmienky na povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,
e) podmienky na uznávanie kúpeľných miest,
f) ochranu kúpeľného územia a požiadavky na kúpeľné prostredie,
g) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri uznávaní prírodných liečivých vôd, prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie a pri využívaní a ochrane prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie,
h) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí,
i) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na prírodné minerálne vody plnené do spotrebiteľského obalu s výnimkou ich uznania, úpravy, ochrany a povoľovania využívania prírodných minerálnych zdrojov.1)
§ 2
Základné pojmy
(1) Minerálna voda je podzemná voda s originálnym pôvodom akumulovaná v prírodnom prostredí, vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest, ktorá sa odlišuje od inej podzemnej vody najmä
a) svojím pôvodom,
b) obsahom stopových prvkov,
c) obsahom a charakterom celkových rozpustených tuhých látok presahujúcich 1 000 mg.l-1 alebo obsahom rozpustených plynných látok presahujúcich 1 000 mg.l-1 oxidu uhličitého, alebo najmenej 1 mg.l-1 sulfánu, alebo
d) minimálnou teplotou vody v mieste výveru 20 oC.
(2) Prírodná liečivá voda je minerálna voda, ktorá pre svoje zloženie vhodné na liečenie bola uznaná podľa tohto zákona.
(3) Prírodný liečivý zdroj na účely tohto zákona je zdroj minerálnej vody, z ktorého voda bola uznaná za prírodnú liečivú vodu podľa tohto zákona.
(4) Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest, ktorá spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu1) a bola uznaná podľa tohto zákona. Je určená na použitie ako potravina a na výrobu balených prírodných minerálnych vôd.1) Od obyčajnej pitnej vody sa odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom.
(5) Prírodný minerálny zdroj je zdroj minerálnej vody, z ktorého bola voda uznaná za prírodnú minerálnu vodu podľa tohto zákona.
(6) Klimatické podmienky vhodné na liečenie sú vonkajšie klimatické ukazovatele a kvalita ovzdušia a mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov, ktoré spôsobujú priaznivé zmeny reaktivity alebo iných