dnes je 17.4.2024

Input:

334/2005 Z.z., Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 29. marca 1994 č. 46/1994-100, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok

334/2005 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1993 Z.z.
výnos zo 6. júla 2005 č. 2667/2005-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 29. marca 1994 č. 46/1994-100, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok
(oznámenie č. 99/1994 Z.z.).
Týmto výnosom sa umožňuje vykonávať lov zveri pri individuálnej poľovačke podľa pravidiel určených užívateľom poľovného revíru.
Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.
Výnos je uverejnený v čiastke 17/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.