dnes je 14.4.2024

Input:

717/2002 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z.z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2002 Z.z.

717/2002 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. decembra 2002,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z.z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2002 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 4 zákona č. 240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z.z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z.z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2002 Z.z. sa mení takto:
1. V § 1 písm. a) prvý až štvrtý bod znejú:
„1.  pre sektor oviec na celom území Slovenskej republiky,
2.  pre sektor hydiny na celom území Slovenskej republiky,
3.  pre sektor ovocia, zeleniny na celom území Slovenskej republiky,
4.  pre sektor malotonážnych rastlín (aromatické a liečivé rastliny) na celom území Slovenskej republiky, „.
2. V § 1 písmeno b) znie:
„b) zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych výrobkov a rybích výrobkov na celom území Slovenskej republiky, „.
3. V § 1 písm. d) prvý a druhý bod znejú:
„1.  pri ziskových projektoch na celom území Slovenskej republiky,
2.  pri neziskových projektoch na celom území Slovenskej republiky, „.
4. V § 1 písmeno e) znie:
„e) lesné hospodárstvo na celom území Slovenskej republiky, „.
5. V § 1 písmeno g) znie:
„g) pozemkové úpravy na celom území Slovenskej republiky, „.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
 
Mikuláš Dzurinda v. r.