dnes je 29.2.2024

Input:

27/2006 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad, v znení účinnom k 1.7.2013

27/2006 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. januára 2006,
ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
541/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 2
177/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení 4 novelizačné body
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 53 písm. c) zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1) Úhrada za odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody sa platí bezhotovostne na príslušný účet ministerstva s vyznačením variabilného symbolu.
(2) Úhrada za odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody sa pre každé povolenie využívať zdroj platí samostatne.
(3) Variabilný symbol pre platbu za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja je číslo, ktoré pozostáva z čísla povolenia využívať zdroj a z posledného dvojčíslia roku jeho vydania.
(4) Variabilný symbol pre platbu za odber vody z prírodného minerálneho zdroja je číslo, ktoré pozostáva z čísla povolenia využívať zdroj, z posledného dvojčíslia roku vydania povolenia a z čísla vyjadrujúceho sadzbu úhrady podľa § 2; príklad na určenie variabilného symbolu je uvedený v prílohe.
§ 2
(1) Sadzba úhrady za odber prírodnej liečivej vody z prírodného liečivého zdroja na
a) liečebné účely na vonkajšie použitie (do vaní, liečebných a rehabilitačných bazénov) je 0,12 eura za m3,
b) liečebné účely na vnútorné použitie (na pitie a inhalácie) je 0,20 eura za m3,
c) rekreačné účely je 0,33 eura za m3,
d) energetické účely pri ochladení liečivej vody o 10 OC až 20 OC je 0,50 eura za m3,
e) energetické účely pri ochladení liečivej vody o 20 OC až 30 OC je 0,83 eura za m3,
f) energetické účely pre tepelné čerpadlá je 0,12 eura za m3.
(2) Sadzba úhrady za odber prírodnej minerálnej vody z prírodného minerálneho zdroja na výrobu balených prírodných minerálnych vôd je 0,66 eura za m3.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. januára 2006.
 
Rudolf Zajac v. r.