dnes je 14.4.2024

Input:

525/2003 Z.z., Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2019

525/2003 Z.z.
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
17/2004 Z.z.
1. 2. 2004
ruší čl. IV
205/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení a dopĺňa § 3, § 4, § 5, § 6 a § 9
587/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa § 2, § 5, § 6, § 7, § 9 a § 13
15/2005 Z.z.
1. 4. 2005
dopĺňa § 2 ods. 1 a ruší čl. X
569/2007 Z.z.
1. 1. 2008
ruší čl. VII
119/2010 Z.z.
1. 5. 2010
ruší čl. XIV
137/2010 Z.z.
1. 6. 2010
ruší čl. XIII
321/2012 Z.z.
1. 11. 2012
ruší čl. V
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
319/2013 Z.z.
1. 11. 2013
dopĺňa § 9 a poznámku pod čiarou
506/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 7 a poznámku pod čiarou
128/2015 Z.z.
1. 8. 2015
ruší čl. XI
312/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa §9
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Orgány štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia
(1) Orgány štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia1) (ďalej len „starostlivosť o životné prostredie”) sú:
a) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”),
b) okresné úrady v sídle kraja,
c) okresné úrady,
d) Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia”).
(2) Štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vykonávajú obce v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.2)
§ 2
Ministerstvo
(1) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
a) vypracúva environmentálne koncepcie,
b) riadi a kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktorú vykonávajú okresné úrady v sídle kraja a inšpekcia,
c) vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,3)
d) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja,
e) vykonáva štátny dozor,
f) zriaďuje osobitné odborné organizácie, ktorých generálnych riaditeľov alebo riaditeľov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia a dáva súhlas okresným úradom v sídle kraja na zriadenie osobitných odborných organizácií,
g) sprístupňuje informácie o životnom prostredí,
h) podieľa sa na zabezpečovaní environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
i) zabezpečuje v spolupráci s príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy odbornú prípravu zamestnancov okresných úradov v sídle kraja, okresných úradov, inšpekcie a obcí, ako aj overovanie ich kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých funkcií,
j) riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov, ktorú vykonávajú okresné úrady.
(2) Pri zabezpečovaní úloh ministerstvo
a) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh vo veciach starostlivosti o životné prostredie,
b) koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy, medzinárodnú spoluprácu a proces integrácie do medzinárodných štruktúr pri plnení úloh vo veciach starostlivosti o životné prostredie.
§ 3
Zrušený zákonom č. 180/2013 Z.z. s účinnosťou od 1. 10. 2013.
§ 4
Okresný úrad v sídle kraja
(1) Okresný úrad v sídle kraja vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov.4)
(2) Okresný úrad v sídle kraja zriaďuje so súhlasom ministerstva osobitné odborné organizácie5) na zabezpečenie odborných činností starostlivosti o životné prostredie.
§ 5
Okresný úrad
(1) Okresný úrad v prvom stupni vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov.4)
(2) Okresný úrad plní ďalej tieto úlohy:
a) vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec,
b) poskytuje obciam odbornú