dnes je 17.4.2024

Input:

316/2001 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka, v znení účinnom k 1.1.2003

316/2001 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. júla 2001
o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
515/2002 Z.z.
1. 10. 2002
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
717/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení § 1
Vláda Slovenskej republiky podľa §1 ods. 4 zákona č. 240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z.z. nariaďuje:
§1
Rozvojovými programami poľnohospodárstva a vidieka (ďalej len „rozvojový program”), ktoré boli vypracované v spolupráci s Európskou komisiou a na financovaní ktorých sa spolupodieľa štát, sú
a) investície do poľnohospodárskych podnikov
1.  pre sektor oviec na celom území Slovenskej republiky,
2.  pre sektor hydiny na celom území Slovenskej republiky,
3.  pre sektor ovocia, zeleniny na celom území Slovenskej republiky,
4.  pre sektor malotonážnych rastlín (aromatické a liečivé rastliny) na celom území Slovenskej republiky,
b) zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych výrobkov a rybích výrobkov na celom území Slovenskej republiky,
c) podpora zakladania odbytových organizácií výrobcov na celom území Slovenskej republiky,
d) diverzifikačné činnosti vo vidieckom priestore
1.  pri ziskových projektoch na celom území Slovenskej republiky,
2.  pri neziskových projektoch na celom území Slovenskej republiky,
e) lesné hospodárstvo na celom území Slovenskej republiky,
f) poľnohospodárske výrobné postupy smerujúce k ochrane životného prostredia a krajiny v lokalitách piatich pilotných projektov Dolná časť nivy rieky Moravy oblasť Devínske Jazero, oblasť Jaslovské Bohunice, oblasť Poľana, oblasť Východná, niva riek Laborca a Uhu oblasť Senné,
g) pozemkové úpravy na celom území Slovenskej republiky,
h) rozvoj ľudských zdrojov na celom území Slovenskej republiky,
i) technická pomoc
1. pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Košice-okolie, Michalovce, Trebišov, Rožňava, Ružomberok, Žilina, Čadca, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Galanta, Dunajská Streda, Nové Zámky, Komárno, Levice, Prievidza, Senica, Trnava, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Revúca, Poltár, Gelnica, Detva a Zlaté Moravce,
2. pre vypracovanie publikácií zameraných na objasnenie štrukturálnych nástrojov, hodnotiacich a monitorovacích štúdií vrátane vplyvu na životné prostredie, na prípravu jednotných programovacích dokumentov pre regióny a študijné cesty do štátov Európskej únie pre celé územie Slovenskej republiky.
§2
(1) V rozvojovom programe investícií do poľnohospodárskych podnikov sa podporujú
a) v sektore oviec investície na
1. rekonštrukciu objektov a nákup technológií na strojové dojenie v sume najviac 125 000 eur a najmenej 25 000 eur nákladov na jeden projekt,
2. kompletné technológie na získavanie a prvotné spracovanie mlieka vrátane technológie dojenia mlieka, chladiacich zariadení a vybavenia na pasterizáciu, kompletné technológie na výrobu a spracovanie ovčieho syra, výstavbu a modernizáciu zariadení na spracovanie ovčieho syra a zrecie miestnosti syra v sume najviac 250 000 eur a najmenej 50 000 eur nákladov na jeden projekt,
3. výstavbu a rekonštrukciu maštalí pre ovce a budovanie oplôtkov v sume najviac 125 000 eur a