dnes je 17.4.2024

Input:

305/2006 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, v znení účinnom k 1.1.2015

305/2006 Z.z.
[zrušené č. 125/2018 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
161/2007 Z.z.
15. 4. 2007
mení § 7 a dopĺňa prílohu
82/2011 Z.z.
1. 4. 2011
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
268/2012 Z.z.
24. 9. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
264/2013 Z.z.
1. 9. 2013
dopĺňa prílohu č. 3
242/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa § 6 a prílohu č. 3
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na typ motora na pohon poľnohospodárskeho traktora a lesného traktora (ďalej len „traktor”) s vnútorným spaľovaním a na typ traktora a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na emisie plynných a pevných znečisťujúcich látok (ďalej len „emisie znečisťujúcich látok”).
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) traktorom motorové vozidlo vybavené kolesami alebo nekonečnými pásmi najmenej s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nosenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na používanie v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu alebo osôb,
b) motorom motor s vnútorným spaľovaním určený na pohon traktorov,
c) skupinou motorov dva alebo viac typov motora, ktoré sú vzhľadom na konštrukciu podobné a sú porovnateľné vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok,
d) náhradným motorom nanovo zostrojený motor, ktorý nahrádza motor v stroji a bol dodaný výhradne na tento účel,
e) emisiami znečisťujúcich látok plynné znečisťujúce látky, ako oxid uhoľnatý, uhľovodíky a oxidy dusíka a pevné znečisťujúce látky,
f) typom traktorového motora vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok motor s vnútorným spaľovaním, ktorý nevykazuje podstatné rozdiely vzhľadom na charakteristiky ustanovené v dodatku 1 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES z 22. mája 2000 o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 74/150/EHS v platnom znení (ďalej len „smernica”),
g) pružným systémom postup udeľovania výnimky, prostredníctvom ktorého možno uviesť na trh a do prevádzky obmedzený počet traktorov, v súlade s požiadavkami ustanovenými v § 5 ods. 2,
h) kategóriou motorov klasifikácia motorov, ktorá je kombináciou výkonnostného rozsahu a etapy limitných hodnôt emisií výfukových plynov,
i) sprístupnením na trhu dodanie traktora alebo motora na účely distribúcie alebo používania na trhu Európskej únie v priebehu obchodnej činnosti za úhradu alebo bezplatne,
j) uvedením na trh prvé sprístupnenie traktora alebo motora na trhu,
k) uvedením do prevádzky prvé použitie traktora alebo motora na zamýšľaný účel v členskom štáte Európskej únie; dátum evidencie traktora alebo dátum