dnes je 15.4.2024

Input:

345/2008 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 86/2005 Z.z. o klasifikácii surového dreva

345/2008 Z .z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 20. augusta 2008,
ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 86/2005 Z.z. o klasifikácii surového dreva
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 86/2005 Z.z. o klasifikácii surového dreva.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. decembra 2008.
 
Robert Fico v. r.
 
Príloha k nariadeniu vlády č. 345/2008 Z.z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 714/2007/ES z 20. júna 2007, ktorým sa zrušuje smernica Rady 68/89/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa klasifikácie surového dreva (Ú. v. EÚ L 163, 23. 6. 2007).