dnes je 15.4.2024

Input:

376/2008 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy

376/2008 Z.z.
[zrušené č. 58/2013 Z.z.]
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 10. septembra 2008,
ktorým sa ustanovuje výška odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 219/2008 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Výška odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy zaradenej podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky1) do 1. až 4. skupiny sa ustanovuje takto:
a) za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy:
1. skupina 15 eur/m2) ,
2. skupina 12 eur/m2) ,
3. skupina 9 eur/m2) ,
4. skupina 6 eur/m2) ,
b) za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v 1. až 4. skupine 1 euro/m2) .
§ 2
(1) Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy2) podľa § 1 sa platí bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa alebo poštovou poukážkou.
(2) Za deň platby odvodu podľa odseku 1 sa považuje deň, keď poukázaná suma bola pripísaná na účet orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy.3)
(3) Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy4) o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy.
(4) Odvod za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo na celý čas trvania za každý aj začatý rok trvania dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy4) o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy.
(5) Odvod za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy5) o usporiadaní druhu pozemku.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
 
Robert Fico v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Príloha č. 3 k zákonu č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2§ 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 220/2004 Z.z. v znení zákona č. 219/2008 Z.z.
3§ 22 zákona č. 220/2004 Z.z.
4§ 23 písm. c) zákona č. 220/2004 Z.z.
5§ 23 písm. d) zákona č. 220/2004 Z.z.