dnes je 15.4.2024

Input:

18/2009 Z.z., Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

18/2009 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 v spojení s § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos z 21. januára 2009 č. 2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.
Výnosom sa podporujú neziskové organizácie, občianske združenia a obce pri realizácii všeobecne prospešných aktivít v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.
Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 2/2009 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.