dnes je 15.4.2024

Input:

53/2007 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh, v znení účinnom k 1.9.2022

53/2007 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
zo 17. januára 2007,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
275/2016 Z.z.
1. 4. 2017
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
78/2022 Z.z.
1. 9. 2022
dopĺňa 2 novelizačné body
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) druhy repy,1) ktorých odrody podliehajú konaniu o registrácii,2)
b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva repy,
c) požiadavky na výrobu osiva repy,
d) podmienky uvádzania osiva repy na trh,
e) podmienky dovozu osiva repy,
f) podrobnosti o obaloch s osivom repy, ich označovaní a uzatváraní,
g) spôsob a rozsah výkonu kontroly a uznávania osiva repy uvádzaného na trh.
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na osivo repy, ktoré je určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie alebo zmluvnými štátmi Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „tretia krajina”).
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) uvádzaním osiva repy na trh predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích krajín a akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu osiva repy na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie osiva repy na trh sa nepovažuje dodávka osiva repy
1. Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav”),
2. osobám, ktoré osivo repy upravujú alebo balia a ktoré k nemu nenadobudnú vlastnícke právo,
3. osobám, ktoré z osiva repy vyrábajú suroviny určené na priemyselné využitie alebo ktoré osivo repy množia (ďalej len „množiteľ osiva”) a ktoré nenadobudnú vlastnícke právo k osivu repy alebo k repe rozmnoženej z dodaného osiva repy; dodávateľ osiva repy je povinný doručiť kontrolnému ústavu kópiu časti zmluvy uzavretej s množiteľom osiva, ktorá obsahuje podmienky a požiadavky dodávaného osiva, do desiatich dní od uzatvorenia tejto zmluvy,
b) základným osivom repy osivo, ktoré
1. je vyrobené udržiavateľom odrody v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody,
2. je určené na výrobu certifikovaného osiva,
3. spĺňa požiadavky na základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,
4. spĺňa požiadavky pri skúške vykonávanej kontrolným ústavom podľa prvého až tretieho bodu alebo požiadavky uvedené v prílohe č. 2 pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu,
c) certifikovaným osivom repy osivo, ktoré
1. je vyrobené priamo zo základného osiva,
2. je určené najmä na pestovanie repy,
3. spĺňa požiadavky na certifikované osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,
4. spĺňa pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo pri skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu požiadavky podľa prvého až tretieho bodu,
d) predzákladným osivom repy šlachtiteľské osivo repy zodpovedajúce popisu odrody, ktoré sa vyrába pod dohľadom udržiavateľa odrody, ktoré sa uznáva a uvádza na trh a je určené na výrobu základného osiva repy a certifikovaného osiva